ΟΑΕΔ: Οδηγίες πρόσληψης προς τους 10.000 επιτυχόντες της κοινωφελούς εργασίας

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης για τους 10.000 επιτυχόντες, ο ΟΑΕΔ καλεί  άμεσα εντός πέντε (5) ημερών και με κάθε πρόσφορο μέσο (έγγραφη πρόσκληση, e-mail ή τηλεφωνικά) τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί και που διατηρούν κατά την ημερομηνία της υπόδειξης την ιδιότητα του ανέργου.

Σημειώνεται δε ότι όσοι έχουν επιλεγεί και αρνηθούν την υπόδειξη τους ή την τοποθέτηση τους στον Επιβλέποντα Φορέα, δεν είναι ωφελούμενοι στις επόμενες Δημόσιες Προσκλήσεις των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασγόλησης.

Κατά την υπόδειξη των επιλεγέντων από τα ΚΠΑ2, χορηγείται στους ωφελούμενους παραπεμπτικό σημείωμα που απευθύνεται προς τους επιβλέποντες φορείς πρόσληψης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», η οποία συγχρηματοδστείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). (Το υπόδειγμα θα αναζητηθεί εδω).

Στη συνέχεια, οι υποδειχθέντες ωφελούμενοι θα πρέπει άμεσα να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον επιβλέποντα φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τα γενικά προσόντα πρόσληψης πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα, δηλαδή όσοι έχουν δηλώσει ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης -απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή, για τους αποφοιτήσαντες μέχρι το 1980, απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.

Επισημαίνεται ότι για την απόδειξη των ανωτέρω δύναται α) όσοι είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, και β) όσοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών τους.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίζονται: α) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IB ΑΝ, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση, από τον επιβλέποντα φορέα, του εντύπου Ε3 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΛΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚA/ΕΤAM) σύμφωνα με την παρ.Δ του παρόντος.

Ο επι βλέπω ν φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης.

Οι ωφελούμενοι που τοποθετούνται βάσει του Οριστικού Πίνακα σε επιβλέποντες φορείς της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Βόρειου Τομέα, Νότιου Τομέα, Δυτικού Τομέα, Πειραιά και Νήσων), θα προσέλθουν μετά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2, με το παραπεμπτικό σημείωμα και τα παραπάνω δικαιολογητικά, στο κτήριο της Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80, στον 3° όροφο, ώρες 08:00-14:00.

Ο επιβλέπων φορέας υποχρεούται να προ βει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελούμενων στο Πληροφοριακό  Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9 της σχετικής Δημόσιας Πρόσκλησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του μέσω της υπόδειξης του ωφελουμένου.

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα Ε3-Αναγγελία πρόσληψης και Ε4-Πίνακας Προσωπικού (συμπληρωματικός ως προς τις νέες προσλήψεις), υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (σύμφωνα με το αριθμ.4, παρ.β της υπ’ αριθμ.5072/6/25-02-2013 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 449/Β’/25.02.2013), όπως αυτή τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ.28153/126/28-08-2013 (ΦΕΚ 2163/Β’/30.08.2013) ΥΑ) .

Τα υποχρεωτικά πεδία κατά την καταχώρηση του εντύπου από τον επιβλέποντα φορέα, είναι τα εξής:

 • Υπηρεσία ΟΑΕΔ (Υπηρεσία ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του προσλαμβανόμενου μισθωτού)
 • Υπηρεσία ΣΕΠΕ
 • Στοιχεία εργοδότη: Οικονομική δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ Taxis)
 • Στοιχεία προσληφθέντος: Επώνυμο/Όνομα, Επώνυμο/Όνομα πατρός, Επώνυμο/Όνομα μητρός, Τόπος και ημερομηνία γέννησης, Φύλο, Υπηκοότητα
 • Στοιχεία ταυτότητας προσληφθέντος: τύπος και αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης (ΑΔΤ, διαβατήριο, άδεια διαμονής για ομογενείς πολίτες από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο)
 • Ειδικά στοιχεία προσληφθέντος: Α.Φ.Μ και ΑΜΚΑ
 • Στοιχεία εκπαίδευσης: Εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Στοιχεία πρόσληψης: ημερομηνία πρόσληψης, ώρα έναρξης εργασίας, ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, ώρα έναρξης και λήξης εργασίας, ημέρες εργασίας, ώρες διαλλείματος, ειδικότητα, προϋπηρεσία, σύνολο μεικτών αποδοχών, ωρομίσθιο
 • Στοιχεία για τα οποία συμπληρώνεται συγκεκριμένη τιμή:
 1. Τύπος απασχόλησης: Ορισμένου χρόνου
 2. Είδος απασχόλησης: πλήρης
 3. Τοποθέτηση με Συστατικό Σημείωμα ΟΑΕΔ: ΝΑΙ
 4. Τοποθέτηση με πρόγραμμα απασχόλησης ΟΑΕΔ: ΝΑΙ/(τίτλος προγράμματος από τη σχετική λίστα)
 • Στοιχεία που αφορούν ΟΑΕΔ: Λήψη επιδόματος ανεργίας από ΟΑΕΔ

Εκτός της οριζόμενης διαδικασίας, καμία πρόσληψη δε θα γίνει δεκτή.

Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρχάχαι στον πίνακα ανακοινώσεων του επιβλέποντα φορέα και διαγράφονται από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του ΟΑΕΔ από τον επιβλέποντα φορέα.

Προσοχή. Στην παρούσα φάση, οι Υπηρεσίες δε θα προχωρήσουν στην υπόδειξη οιιλα γονιών από τον Οριστικό Πίνακα, εάν δεν επιβεβαιώνεται μέσω παραστατικών (έγγραφη δήλωση του επιλεγέντα ή αποδεικτικό παραλαβής έγγραφης πρόσκλησης) τυχόν μη ανταπόκριση ή άρνηση αποδοχής της θέσης εργασίας από τον επιλεγέντα. Στη συνέχεια διαγράφεται το όνομά του από τον Οριστικό Πίνακα.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close