Προσλήψεις γιατρών στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων ιατρών, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών του Παθολογικού Τμήματος της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Παθολογίας.

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία ΔΣ ΤΥΠΕΤ, στο email: gds@typet.gr.

Aπαραίτητη είναι η αναγραφή «Για τη θέση Εφημερεύοντος Παθολόγου».


Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την πλήρωση θέσεων εφημερευόντων ιατρών, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα,
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου,
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
4. Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας Παθολογίας, Χειρουργικής, Πνευμονολογίας, Καρδιολογίας όλων με αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή ειδικότητας Αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε Μ.Ε.Θ. στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
5. Φωτοαντίγραφο της εξειδίκευσης όπως περιγράφεται πιο πάνω (§4).

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία ΔΣ ΤΥΠΕΤ, στο email: gds@typet.gr.

Aπαραίτητη είναι η αναγραφή στο θέμα του email «Για τη θέση Εφημερεύοντος Ιατρού ΜΕΘ».


Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσεων Ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας, στον βαθμό του Επιμελητή Β΄, για την κάλυψη των αναγκών του Χειρουργικού Τομέα της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για τις πιο πάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι/ες όσοι έχουν:
1. Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κάτοχοι πτυχίου γνώσεως Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελληνική ιθαγένεια).
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του προαναφερόμενου ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.
5. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο με απασχόληση στην εν λόγω ειδικότητα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
2. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
3. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
4. Απλό φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη.
8. Οποιοδήποτε στοιχείο που να βεβαιώνει και να αποδεικνύει την εμπειρία, την επιστημονική κατάρτιση, την άσκηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και γενικότερα την επιμόρφωση στο αντικείμενο ή και όμορα αντικείμενα.

*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία ΔΣ ΤΥΠΕΤ, στο email: gds@typet.gr

Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «Για τη θέση ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ«.


Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Ακτινολογίας (Επιμελητής), μη αποκλειστικής απασχόλησης, για το Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της κλινικής «Υγείας Μέλαθρον».

Το ωράριο λειτουργίας του Εργαστηρίου τις εργάσιμες ημέρες είναι από 08:00 έως 20:00. Τις υπόλοιπες ώρες τις καθημερινές καθώς και σε 24ωρη βάση τις αργίες, το Εργαστήριο εφημερεύει.

Οι ώρες εργασίας είναι πέντε (5) ημερησίως, το ωράριο καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Εργαστηρίου αλλά και της διαθεσιμότητας του ιατρού. Ο αριθμός των εφημεριών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, καθορίζεται από τις ανάγκες του Εργαστηρίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει περιληπτικά πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλά φωτοαντίγραφα πτυχίου, απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφασης τίτλου ειδικότητας.
3. Αντίγραφα πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Κατοχή του τίτλου ειδικότητας της ακτινολογίας (ακτινοδιαγνωστικής) τουλάχιστον τρία (3) έτη.
2. Προϋπηρεσία ειδίκευσης στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα στην κλασική ακτινολογία, την υπερηχοτομογραφία σώματος και αγγείων και την αξονική τομογραφία.
3. Προϋπηρεσία ειδίκευσης στη μαγνητική τομογραφία, τη μαστογραφία και τη μέτρηση οστικής πυκνότητας (ΜΟΠ), θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
4. Κατοχή τίτλου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού ή επεμβατικής ακτινολογίας ή άλλης εκπαίδευσης, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως ως επιπρόσθετο προσόν.
5. Δημοσιεύσεις ιατρικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, καθώς και επιστημονικές ανακοινώσεις και ομιλίες ως προσκεκλημένου ομιλητή σε ιατρικά συνέδρια ή ημερίδες, καθώς και παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων στην ημεδαπή ή και την αλλοδαπή, καθώς και τα μόρια CME, θα αξιολογηθούν και θα εκτιμηθούν ως ιδιαιτέρως επιπρόσθετα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά προς τη Γραμματεία ΔΣ ΤΥΠΕΤ, στo email: gds@typet.gr.

Απαραίτητη είναι η αναγραφή στο θέμα του email: «Για τη θέση ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ».

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close