Υποτροφία για το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 14 «INSPIRED – Ίδια Μέσα ΙΤΕ/ΙΜΒΒ» της Πράξης “The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterization-Inspired” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ), που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510003, το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΜΒΒ-ΒΕ) (Ιωάννινα), προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορήγησης υποτροφίας ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης.

ΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού και ειδικότερα: Μία (1) θέση υποψηφίου Διδάκτορα, που θα απασχοληθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ιωάννινα), μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορήγησης υποτροφίας ή μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή βασικό πτυχίο 5ετούς φοίτησης.
2. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο του έργου
4. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και/ή δημοσιεύσεις

Συνεκτιμώμενα προσόντα
Eμπειρία σε:
1. τεχνικές μοριακής βιολογίας και βιοχημείας, καθώς και σε κυτταροκαλλιέργειες
2. στη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας και μικροσκοπίας φθορισμού
3. σε τεχνικές κυτταρογενετικής (καλλιέργεια, χρώσεις) και μοριακής κυτταρογενετικής (FISH)
4. σε λογισμικά ανάλυσης καρυοτύπου και εικόνας μετά από FISH

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΙΜΒΒ-ΒΕ (κα Ιωάννα Μπέμπη), τηλ. +30 2651 007352 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση impempi@gmail.com και ibei@cc.uoi.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close