Μεταπτυχιακή Υποτροφία από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΟλιτισμός ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων (ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Ι)» με κωδικό ΟΠΣ 5002478, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14510014και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΥΜ-ΙΤΕ)προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, στο οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία μεταπτυχιακού συνεργάτη και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Απαιτούμενα προσόντα

– Πτυχίο Μαθηματικών

– Μεταπτυχιακός Φοιτητής Μαθηματικών με υπόβαθρο σε μοντέλα υδροδυναμικής προσομοίωσης και διαχείρισης παράκτιου περιβάλλοντος

– Εμπειρία στην συλλογή και δεδομένων πεδίου με έμφαση σε παράκτια και μετεωρολογικά δεδομένα και επεξεργασία χρονοσειρών με χρήση SPSS και MATLAB.

Επιθυμητά προσόντα:

– Προηγούμενη συμμετοχή σε συναφή έρευνα

– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μ.Παπαδάκη ή στην κα Γ. Ρηγοπούλου, στη διεύθυνση: office@iacm.forth.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close