Μεταπτυχιακή Υποτροφία από το Ινστιστούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη τριπλού δισκίου για τη θεραπεία της υπέρτασης» με κωδικό MIS 5031793 η οποία έχει ενταχθεί στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014‐2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Φαρμακευτικής

– Εμπειρία στον προγραμματισμό και την πολύ καλή χρήση υπολογιστικών συστημάτων απαιτούμενων για την διεκπεραίωση του έργου όπως: R, Matlab, SPSS, Mathematica, C, Python

– Εμπειρία σε θέματα μαθηματικής μοντελοποίησης, στοχαστικότητας, προχωρημένης στατιστικής ανάλυσης φαρμακευτικών/ιατρικών δεδομένων

– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά) και Γερμανικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

– Εμπειρία εργασίας σε ερευνητική ομάδα

– Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών κειμένων

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Μ. Παπαδάκη ή στην κα Γ. Ρηγοπούλου, στη διεύθυνση:office@iacm.forth.gr ή στην Δρ. Γεωργία Καραλή gkarali@uoc.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close