5 Υποτροφίες απο το Σοφιανοπουλείο Κληροδότημα έτους 2019

Το Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα» θα χορηγήσει για το Ακαδημαϊκό Ετος 2018 – 2019 πέντε (5) υποτροφίες για συνέχιση σπουδών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :

1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια 2. Να είναι ικανοί και ηθικοί των οποίων ο ένας γονέας τουλάχιστον να είναι δημότης από τον Ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Καλαβρύτων και των τοπικών αυτού κοινοτήτων με προτεραιότητα στους νέους των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας κατάγεται από την τοπική κοινότητα Αροανίας, οι οποίοι θα προτιμώνται κάθε φορά που θα χορηγείται υποτροφία.

Το μηνιαίο ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ . Η καταβολή τους ξεκινάει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018, είναι διάρκειας 10 μηνών (1/9/2018 εως 30/6/2019) και θα είναι ετήσια με δικαίωμα να επαναχορηγηθούν στα ίδια πρόσωπα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον δηλαδή θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους και θα προάγονται στα έτη φοιτήσεως τους με βαθμό 8 και άνω.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς το Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα που εδρεύει στην οδό Μαιάνδρου 23, ΤΚ 115 28 Αθήνα από 31 Ιανουαρίου 2019 έως 15 Μαρτίου 2019.

Οι αιτήσεις θα πρέπει συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου ή των γονέων του ή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά σε τμήμα ανωτάτης πανεπιστημιακής σχολής της χώρας από τις ως άνω σχολές σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία που είχε απονεμηθεί.

6. Απολυτήριο λυκείου και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του προηγούμενου έτους φοίτησης σε Ανωτάτη Σχολή (σε περίπτωση που δεν είναι πρωτοετής) Αν οι υποψήφιοι είναι πάνω από πέντε (5) η διαδικασία επιλογής θα παραπέμπεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close