Διδακτορική υποτροφία στα Συστήματα Αποθήκευσης Πληροφορίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «ΙΒΜ», που χρηματοδοτείται από την ΙΒΜ (Ερευνητικό Κέντρο Ζυρίχης) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θεόδωρο Αντωνακόπουλος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση παράτασης του έργου, και έναρξη τον Φεβρουάριο 2014.

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αποθήκευσης Πληροφορίας». Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Απαραίτητα προσόντα

1. Καλή γνώση των παρακάτω αντικειμένων (τουλάχιστον σε τρία από αυτά):

  • Μοντελοποίηση συστημάτων με γλώσσα Matlab.
  • Ανάπτυξη κώδικα σε γλώσσα C για μικροεπεξεργαστές.
  • Ανάπτυξη υλικού σε γλώσσα VHDL.
  • Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου.
  • Ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογίας FPGA.

2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα

3. Εμπειρία σε ανάπτυξη και έλεγχο ψηφιακών συστημάτων και πειραματικές μετρήσεις.

4. Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

5. Σχετικές δημοσιεύσεις (δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αλλά θα αξιολογηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα).

Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου antonako@upatras.gr μέχρι την 13/2/2014.

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση:

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Τίτλοι σπουδών

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας

Η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β’ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996489, email: cstavr@ece.upatras.gr .

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close