Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

ImageHandler.ashx_.jpg

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2015-2016 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Αναλυτική Βαθμολογία.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
  1. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Υποβολή αιτήσεων από 27 Ιουνίου 2016 έως και 15 Σεπτεμβρίου και ώρες 10:00 έως 13:00 (Δυνατότητα αποστολής και με courier).

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση acare@med.uth.gr

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.med.uth.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας (www.teilar.gr).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων είναι 40 κατ’ ανώτατο όριο.

Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 1.250 € ανά εξάμηνο

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής
Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Πτέρυγα 2, 4ος όροφος
Πανεπιστημίου 3, 41500, Βιόπολις (πρώην Μεζούρλο), Λάρισα
Υπόψη κας Κων/νας Τζερεμέ
Τηλ.: 2410-685710

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close