Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Φ.Ε.Κ. 4098/20.12.2016, τ.Β’) το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Master of Education, 90 ECTS) και το οποίο παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια σύμφωνα με (Φ.Ε.Κ. 2780/05.09.2016, τ.Β’).

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, η πρόσκτηση γνώσεων στο ως άνω αντικείμενο και η διασύνδεσή τους με τις θεωρίες μάθησης και τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, η μύηση στη φιλοσοφία της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ηθικής και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων. Παράλληλα, η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξέταση των τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να συνδράμει στην επίλυσή τους, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, μέσα από τον προσδιορισμό των αναγκών και την παραγωγή νέων ιδεών και καινοτόμων προτάσεων. Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, η διάχυση της γνώσης στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, λήψη, εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας, καθώς και η διάδοση φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και πρακτικών σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς. Παράλληλα, η προώθηση των συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κοινωνικές οργανώσεις και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και η δημιουργία δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων και η λειτουργία εργαστηρίων στα οποία θα ερευνώνται ζητήματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται : α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα 10 μαθήματα, επί συνόλου 11, από τα οποία εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής, β) η επιτυχής εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές ασκήσεις μέχρι το τέλος του β’ εξαμήνου και γ) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής (γ’ εξάμηνο).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από ΔΟΑΤΑΠ.(ΔΙΚΑΤΣΑ). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα.Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.

Για την υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας κατά κύκλους (modules), όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.

Μέρος του εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.000€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: 500€ 15 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών, 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1.000€ κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 500€ κατά το τέλος του Β’ εξαμήνου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, ή διαγραφής, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες παρέχονται υποτροφίες, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και τους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος, καθώς επίσης και αριθμός υποτροφιών σύμφωνα με τις δυνατότητες και σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται:

  1. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο

7 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

  1. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι μέχρι 11/06/2017 (λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 11/06/2017 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Προσκληση

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close