Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»

16409833_PHASMA_091013_PANEPISTIMIA4.limghandler.jpg

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Π.Μ.Σ. ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε).  Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων, ωστόσο στην παρούσα φάση γίνονται ενέργειες για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ούτως ώστε να περιοριστεί η χρονική του διάρκεια και να προσαρμοστεί στις προβλέψεις του νέου νόμου για τα μεταπτυχιακά, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή. Ο νέος κύκλος σπουδών θα ξεκινήσει το χειμερινό εξάμηνο του 2017.

Στο Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός” γίνονται δεκτοί κάτοχοι διπλώματος των Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ της Ελλάδας και αντίστοιχων ισότιμων, αναγνωρισμένων Σχολών – Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι / διπλωματούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών με περιεχόμενο σπουδών σχετικό με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Αιτήσεις αποφοίτων άλλων τμημάτων γίνονται δεκτές εφόσον οι υποψήφιοι έχουν σχετικό επαγγελματικό ή ερευνητικό έργο. Ο αριθμός των εισακτέων του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί τους 35 (εκτός από περίπτωση ισοβαθμίας, όπου μπορούν να γίνουν δεκτοί όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ένας υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, καθώς και ένας αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για την παρακολούθηση του προγράμματος καλούνται να προσκομίσουν τα εξής νόμιμα επικυρωμένα δικαιολογητικά (τα οποία δεν θα επιστραφούν):

α) Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., συνοδευόμενο από φωτογραφία.
β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών της Γραμματείας του Τμήματός τους, από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
γ) Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία. Υπόμνημα εργασιών (portfolio) το οποίο περιέχει τις εργασίες και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου.
στ) Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 1. Certificate in Advanced English (CAE), Πανεπιστημίου του Cambridge, 2. Advanced Level Certificate in English, Hellenic American University, 3. London Tests of English Level 4 – Advanced Communication, EDEXCEL International London Examinations, 4. IELTS με βαθμολογία από 6,5 και άνω, 5. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1, 6. TOEFL (Internet based
90/120), 7. TOEIC από 785 και άνω, κλπ, ή πτυχίο αγγλόφωνου πανεπιστημίου. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
ζ) Δύο πρόσφατες κλειστές συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, το τηλέφωνο, την τηλεομοιοτυπία ή/και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος).
η) Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
θ) Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., όπως και τον τομέα στον οποίο σκέφτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις τις οποίες θα λάβει στο μέλλον. Εάν ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, σχετικές ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται μπορούν να αναφερθούν.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών διαρκεί από την Τρίτη 25 Απριλίου ως την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, και ώρα 12.00. Κατά την ίδια περίοδο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ, για τυχόν απορίες – διευκρινήσεις είτε τηλεφωνικώς: 2310995825 (ώρες επικοινωνίας 11:00 – 15:00), ή μέσω email: envi@arch.auth.gr.

Η υποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται είτε αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής (απαραίτητα με σφραγίδα ημερομηνίας – ώρας) στη διεύθυνση:

ΠΜΣ: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων,
Κτίριο εδρών, 8ος όροφος,
Θεσσαλονίκη 541 24
Με την σημείωση: Υπόψη κας Άννας Κοσμίδου

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Ά Προκριματική Φάση: Οι υποψηφιότητες κρίνονται βάση των κατατεθειμένων δικαιολογητικών. Προκρίνεται αριθμός υποψηφίων, όχι μεγαλύτερος από το διπλάσιο αριθμό εισακτέων.
΄Β Φάση: Κάθε υποψήφιος αξιολογείται μετά από προσωπική συνέντευξη, ως προς τα κίνητρα και το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, την επάρκεια και συγκρότησή του, την προοπτική επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος καθώς και τις δυνατότητες διάκρισης κατά την φοίτησή του.

Από τη συνδυασμένη βαθμολογία των δύο φάσεων (Ά: 70% + ΄Β:30%) προκύπτουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Με την κοινοποίηση του καταλόγου των επιτυχόντων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν και, αποδεχόμενοι τους όρους εισαγωγής, να καταβάλουν 500 ευρώ έναντι της συνολικής συμμετοχής τους στις δαπάνες του προγράμματος.

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close