ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή»

Προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή».

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής ή άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος την αίτηση υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο), μέχρι 30/05/2017, με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, σε περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής και του Πανεπιστημίου Κύπρου (για τίτλους σπουδών που χορηγούνται μετά από την 01.05.2004).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
 • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς για τη διαπίστωση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται κάτοχοι Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, TOEFL: IBT ≥80, CBT≥213, PBT≥550 και οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου (οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο των αντίστοιχων πιστοποιητικών).

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν :

 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία
 3. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις
 4. Συνέντευξη

Tο πρόγραμμα απαιτεί καταβολή διδάκτρων.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση ΓΣΕΣ για τους φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ και αναλόγως των σπουδών τους θα μπορεί να ορίζεται ως υποχρέωση η επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικού σεμιναρίου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με θέμα «Αρχές Διατροφής» Από την υποχρέωση αυτοί εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διαιτολογίας –Διατροφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και παραλαβή του εντύπου αίτησης στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στοιχεία Επικοινωνίας: κα Σοφού Ελένη, καθημερινά 12:00 – 14:00 (εκτός Πέμπτης), Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, τηλ. 210-9549158, ιστοσελίδα www.ddns.hua.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close