Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν καθώς επίσης  και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής. Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA).

Κατά τα δύο έτη σπουδών εξετάζονται τα εξής μαθήματα :

Α΄ Εξάμηνο

 1. Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία
 2. Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας
 3. Νέες τεχνολογίες και έγκλημα

Β΄ Εξάμηνο

 1. Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα
 2. Διεθνοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής και δικαιώματα του ανθρώπου
 3. Πρόληψη της εγκληματικότητας

Γ΄ Εξάμηνο

 1. Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας

2 Οργανωμένο έγκλημα και οικονομική εγκληματικότητα

 1. Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση

Δ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 15 φοιτητές/τριες, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας:

Α)Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80%

Β)Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης συμμετέχουν οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις και λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να καταθέσουν από 1 έως και 30 Ιουνίου 2017, (Τρίτη και Πέμπτη, ώρες: 10:00 – 13:00) στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, τα εξής:

 • Αίτηση υποψηφιότητας η οποία παραλαμβάνεται από την Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών (βλ. παρακάτω). Η Υπεύθυνη Δήλωση εμπεριέχεται στην αίτηση υποψηφιότητας

Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η σχετική προκήρυξη υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας.

Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Εάν οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (βλ. παρακάτω), καλούνται με σχετική ανακοίνωση να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία επάρκειας γνώσεων που περιλαμβάνει μετάφραση στα ελληνικά αποσπάσματος αγγλικού ή γαλλικού κειμένου από εγκληματολογική επιστημονική δημοσίευση.

Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με νεώτερη ανακοίνωση) στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

α) Εγκληματολογική Θεωρία, β) Εμπειρική Εγκληματολογία, γ) Αντεγκληματική Πολιτική

(Η εξεταστέα ύλη, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας).

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ανακοίνωση των επιτυχόντων υποχρεούνται εντός ολιγοήμερης προθεσμίας για την οποία θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του ΠΜΣ να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα από δημόσια υπηρεσία):

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βαθμη κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή.
 • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών (εφόσον υπάρχουν)
 • Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την πανεπιστημιακή επίδοση του υποψηφίου
 • Όσοι έχουν απαλλαγεί από την εξέταση της ξένης γλώσσας, την πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Univ. Of Cambridge ή Univ. of Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550 μονάδες [213 μονάδες με τη νέα βαθμολογία] ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα), ή την πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής γλώσσας (Dalf ή Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα)
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας
 • 4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας

Στη συνέχεια οι επιτυχόντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της συνέντευξης μετά το πέρας της οποίας θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των εισακτέων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις οφείλουν να έχουν επιτύχει σε προφορικές εξετάσεις επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων Εγκληματολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού.

Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.

Αναλυτικές πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας (τηλ. 210 9201458), η οποία στεγάζεται στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας, 3ος όρ. παλαιού κτηρίου, Λεωφ. Συγγρού 136, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας: http://criminology.panteion.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close