Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ο αριθμός των διαθεσίμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 75. Στο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τρεις (3) κατευθύνσεις:

 1. Τοπική Ανάπτυξη
 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος
 3. Αγωγή του Καταναλωτή

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 12 μήνες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο ηλεκτρονικά και έντυπα), καθώς και τα εξής δικαιολογητικά μέχρι 07/07/2017:

 1. Αντίγραφο Πτυχίου.
 2. Αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
 1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχιακής μελέτης (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί).
 4. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων κ.λπ. εάν υπάρχουν.
 5. Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας εάν υπάρχει.
 6. Αποδεικτικά στοιχεία για τη γνώση των ξένων γλωσσών.
 7. Δύο συστατικές επιστολές.
 8. Κάθε συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, συμβάλλουν:

(α) Ο βαθμός του πτυχίου.

(β) Η μεταπτυχιακή εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών (επιστημονικό έργο, απασχόληση, ερευνητικό έργο, σχετικές σπουδές).

(γ) Η συνέντευξη

(δ) Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική, γερμανική), όπως πιστοποιείται από επίσημους τίτλους σπουδών.

(ε) Συνεκτιμάται η επιτυχής εξέταση σε προπτυχιακό επίπεδο σε μαθήματα τα οποία είναι συναφή με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Οι συνεντεύξεις, θα διενεργηθούν τον Ιούλιο.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και η τελική κατάταξη των υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017.

Tο πρόγραμμα απαιτεί καταβολή διδάκτρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη», Δευτέρα 11:00-12:30, Τετάρτη 12:00-14:00 και Πέμπτη 11:00-14:00, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, τηλ. 210-9549263, ιστοσελίδα http://www.dhee.hua.gr/index.php/el/anakoinoseis-prokirikseis-viosimi  

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close