Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Λογιστική και Ελεγκτική»

698169049.jpg

To Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 με τίτλο«Λογιστική και Ελεγκτική» «MSc in Accounting and Auditing»

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Accounting and Auditing)»

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Μάρτιο του 2018 και θα γίνονται σε δύο εργάσιμες ημέρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά  που  πρέπει  να  κατατεθούν  υποχρεωτικά  στην Γραμματεία για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:

1.   Αίτηση εισαγωγής συμπληρωμένη (κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ)

2.   Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

3.   Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

4.   Αναλυτικό    βιογραφικό    σημείωμα.

Προαιρετικά δικαιολογητικά:

1. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε  από τον επαγγελματικό χώρο.

2.   Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής.

3.   Δημοσιεύσεις.

4.   Άλλοι τίτλοι σπουδών.

5.   Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

 Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

 Δίδακτρα:

Σύνολο 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο.

 Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:

 • Προπτυχιακή Επίδοση (15 %).
  • Για βαθμό από 5 έως 6,5 (5 %)
  • Για βαθμό από 6,5 έως 8 (10 %)
  • Για βαθμό από 8 έως 9,5 (15 %)
 • Συνέντευξη (25 %).
 • Επιστημονικές Εργασίες (15 %).
 • Άλλοι τίτλοι προπτυχιακού επιπέδου (2ο πτυχίο κλπ) (5 %).
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (10 %).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής/ Γαλλικής/ Γερμανικής (10 %).
  • το επίπεδο Lower βαθμολογείται με 5 %
  • το επίπεδο proficiency με 10 %.
 • Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, και η οποία αποδεικνύεται νομίμως (τουλάχιστον 2 έτη) (15 %).
 • Συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από ακαδημαϊκούς δασκάλους και οι δύο (2), είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό (5%).

 Υποβολή δικαιολογητικών:

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από  20-01-2018 έως 15-02-2018 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ώρες: 9:00-15:00 – Τηλ:   2461068204

E-mail: akagkaris@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ώρες: 9:00 – 14:00- Τηλ:   2461068222  E-mail

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και Ελεγκτικής

Ώρες:  9:00 – 13:00 – Τηλ:    2461068038

E-mail: msaudit@grad.teiwm.gr

           mscauditing@gmail.com

Πρόσθετες  πληροφορίες  καθώς  και  τα  απαιτούμενα  έντυπα  παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://mle.teiwm.gr

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close