Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με σκοπό την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος.

Σήμερα, διαθέτει τρία αναγνωρισμένα και διακριτά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το πρόγραμμα «Μαθηματικά και Εφαρμογές», το πρόγραμμα «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» και το πρόγραμμα «Μαθηματικά και Εκπαίδευση».

Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι τα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση σε γνωστικές περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, έτσι ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα στις επιμέρους περιοχές της ειδικεύσεως τους και αφετέρου να συμβάλλει στη δημιουργία «επιστημόνων ερευνητών» ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Εφαρ μοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί – Scientific Computing
  2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία – Modelling and Analysis in Sciences and Technology
  3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση – Statistics and Stochastic Analysis

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, και Οικονομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στον/στην φοιτητή/τρια επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός διδασκαλίας, ΒΔ) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά (ή Υποχρεωτικά) Μαθήματα καθώς και από Μαθήματα Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα βασικά μαθήματα ειδίκευσης. Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους δύνανται να συμμετάσχουν σε θεματικές δραστηριότητες (ΘΔ) εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος.

Πρότυπο πρόγραμμα σπουδών, ο κατάλογος βασικών μαθημάτων ειδίκευσης και ερευνητικής ειδίκευσης, καθώς και ενδεικτικός κατάλογος θεματικών δραστηριοτήτων αναγράφονται στο ΦΕΚ Β1498/2-5-2018 επανίδρυσης του προγράμματος.

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close