Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών»

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθησή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στο οποίο μετέχουν το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Φυσικής της Σ.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τίτλο: «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (απόφαση Ε.Δ.Ε. 37/20.6.2018).

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές κατ΄έτος.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών, καθώς και άλλων, συναφούς γνωστικού αντικειμένου τμημάτων, εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών dpmsmaterials@cc.uoi.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.materials.uoi.gr),
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό). Ειδικά οι τελειόφοιτοι πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση των σπουδών τους πριν τη διαδικασία επιλογής που θα κάνει το Τμήμα.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
  • Συναφής επαγγελματική εμπειρία, προϋπηρεσία και εκπαίδευση (εφόσον υπάρχει).
  • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών-παρουσιάσεων σε συνέδριο, δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν).

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και μια (1) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από 25.06.2018 έως 15.07.2018.

Εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και το έντυπο αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται στο δικτυακό τόπο: (www.materials.uoi.gr).

Ιστοσελίδα Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Π.Ι.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close