ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ»

Η βιομηχανία τροφίμων είναι ο πιο σημαντικός κλάδος της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία συνεισφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα επιτρέπει στους φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των επιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί και αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του ΜΠΣ θα αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, την έρευνα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής  οικονομίας.

Το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αναπτύσσει μία ολοκληρωμένη άποψη αναφορικά με την εκπαίδευση και δίνει βαρύτητα πέρα από την αφομοίωση γνώσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών, διανοητικών και διαπροσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων των φοιτητών.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κρίσης των φοιτητών, της αναλυτικής και συνθετικής τους σκέψης, η μετάδοση γόνιμης γνώσης, η αποφυγή της αποστήθισης, η εκμάθηση του τρόπου εργασίας σε ομάδες, η καλλιέργεια της ικανότητας αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων καθώς και στρατηγικής σκέψης.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)  στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ».

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους  30 ετησίως.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης και απευθύνεται σε πτυχιούχους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών που ενδιαφέρονται να καταξιωθούν ως ικανά και πλήρως καταρτισμένα στελέχη στο χώρο των Επιχειρήσεων Τροφίμων.
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • να είναι πτυχιούχοι ελληνικών ή αναγνωρισμένων, νομοταγών ξένων τμημάτων Πανεπιστημίων με ειδικότητα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
  • να είναι πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων Θετικών, Οικονομικών, Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών της Ελλάδος ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ισοτίμων προς τα ελληνικά και τέλος
  • να είναι πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων ειδικοτήτων

Φοίτηση

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στο γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ»

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται εντατική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 15 μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση ατομικής διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.

Τα μαθήματα κατά κανόνα απαιτούν, πέρα από την υποχρεωτική παρακολούθηση, αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή σε συζητήσεις στην τάξη και εκπόνηση εργασιών.

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ. – Προκήρυξη

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close