Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία- Διατροφή”

Προκήρυξη για την εισαγωγή πενήντα πέντε (55) Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας 1,5 έτη) και μερικής φοίτησης (διάρκειας 2,5 έτη),* στις κάτωθι κατευθύνσεις:

α. Κλινική Διατροφή

β. Διατροφή και Άσκηση

γ. Μοριακή Διατροφή

*Για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης δεν απαιτείται συνεχής παρουσία στον χώρο του Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σπουδές μερικής φοίτησης το δηλώνουν στην αίτηση που καταθέτουν, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ μερικής φοίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή Επιλογής θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ή άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέχρι 24/07/2020, στον διαδικτυκό τόπο https :// application. hua. gr/ με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, σε περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής και του Πανεπιστημίου Κύπρου (για τίτλους σπουδών που χορηγούνται μετά από την 01.05.2004)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων κλπ. (εάν υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
 • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς για τη διαπίστωση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται κάτοχοι Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου Γ1/C1, TOEFL: IBT ≥80, CBT ≥213, PBT ≥550) και οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο των αντίστοιχων πιστοποιητικών).

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

 1. Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 25%)
 2. Διετής αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία (ποσοστό 10%)
 3. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις (ποσοστό 10%)
 4. Συνέντευξη (ποσοστό 55%)

Tο Πρόγραμμα απαιτεί καταβολή τελών φοίτησης (διδάκτρων). Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ και αναλόγως των σπουδών τους, μπορεί να ορίζεται ως υποχρέωση η επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικού σεμιναρίου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με θέμα «Αρχές Διατροφής». Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διαιτολογίας-Διατροφής.

Πληροφορίες: Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κα Σοφού Ελένη, e-mail: esofou @ hua . gr, τηλ. 210-9549158 (Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, ώρες: 13:00 – 15:00), ιστοσελίδα: www . ddns . hua . gr

Δείτε επίσης x

ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΔΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργεί το πρώτο ελληνικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ». Συνδιοργανώνεται από το Τμήμα…
scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close