Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική-Λογιστική»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική-Λογιστική».

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Χρηματοοικονομική – Λογιστική» ξεκινά την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση στα επιστημονικά πεδία δύο σημαντικών κλάδων της οικονομικής επιστήμης, της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής, αλλά και η αφομοίωση και κατανόηση της γνώσης που προσφέρουν.

Πρόκειται για δύο επιστημονικά πεδία τα οποία συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Η σπουδαιότητά τους αναδεικνύεται μέσα από τη θεματολογία της επιστημονικής έρευνας, συμβάλλοντας σε καθοριστικό βαθμό στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.  Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας στα δύο αυτά αντικείμενα αποτυπώνονται στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα μέσω των διαρκών μετασχηματισμών, που υφίστανται τόσο οι επιχειρηματικές δομές, όσο και οι λοιποί πυλώνες ενός οικονομικού συστήματος. Συνεπώς, η γνώση που περιβάλλει τις επιστήμες της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής έχει αποδεδειγμένα πρακτική εφαρμογή και ουσιαστική συμβολή στη διευθέτηση ζητημάτων οικονομικού κυρίως ενδιαφέροντος.

Η πρακτική εφαρμογή της γνώσης που προσφέρουν οι επιστήμες της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής διαμορφώνουν τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο καινοτομεί στα έξης σημεία: Πρώτον, προσφέρει εξειδικευμένη και επικαιροποιημένη γνώση με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις που συντελούνται στα δύο αυτά επιστημονικά πεδία. Δεύτερονσυνδυάζει τη θεωρητική γνώση και τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας με τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν την λειτουργία και εξέλιξη ενός οικονομικού συστήματος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ουσιαστικά αξιολογείται ο βαθμός διευθέτησης των πραγματικών προβλημάτων μιας οικονομίας με βάση την υπάρχουσα γνώση και δημιουργεί νέους προσανατολισμούς ως προς την κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας. Τρίτον, καλλιεργεί την ύπαρξη κριτικής σκέψης, ώστε η επιστημονική γνώση να προσαρμόζεται ανά περίπτωση και όχι να εφαρμόζεται οριζόντια σε όλα τα ζητήματα που τελούν προς διευθέτηση.

(Β) Προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

Η επίτευξη των  μαθησιακών στόχων του ΠΜΣ «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» περνά από το μικροσκόπιο των παρακάτω δράσεων:

Συνεργασία με φορείς της αγοράς όπως ο ΣΒΕ, Επιμελητήρια, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ελεγκτικές Εταιρίες κλπ.

Πραγματοποίηση σεμιναρίων με εξειδικευμένα θέματα και με εισηγητές διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, αλλά και ακαδημαϊκούς υψηλού κύρους.

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας που συντελείται στο πλαίσιο του ΠΜΣ, αποδεικνύοντας την άμεση σύνδεση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την αγορά.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Χρηματοοικονομική-Λογιστική απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.

Το Πρόγραμμα προσφέρει:

Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά

Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική-Λογιστική αντιστοιχεί συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης μονάδων (ECTS), και περιλαμβάνει δέκα (10) ισοδύναμα σε ΠΜ μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το κάθε ένα από τα δέκα μαθήματα αντιστοιχεί σε έξι (6) ΠΜ ενώ η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ΠΜ.

Για τους σπουδαστές μερικής φοίτησης προβλέπεται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους και τεσσάρων (4) το δεύτερο, ενώ τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Οι διαλέξεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κυρίως στην Αγγλική.

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις των σπουδαστών και σχετίζονται με την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης τους και την καταβολή των διδάκτρων αναλύονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

AITHΣΗ ΕΔΩ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close