Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Νεοελληνικές Σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου

Το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, που είναι ερευνητικά προσανατολισμένο, εμβαθύνει και διευρύνει τις ήδη αποκτηθείσες βασικές επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας και Νεοελληνικού πολιτισμού που προσφέρουν οι Προπτυχιακες Νεοελληνικές Σπουδές. Το Μεταπτυχιακό Δίπλώμα Ειδίκευσης στις Νεοελληνικές Σπουδές μεταδίδει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και μια γλωσσολογική διεύρυνση των Νεοελληνικών. Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι επιπλέον η απόκτηση μιας ευρείας επιστημονικής-μεθοδολογικής και ερευνητικά προσανατολισμένης επάρκειας, κυρίως της ικανότητας για αυτόνομη, επιστημονική κριτική ανάλυση κειμένων και πολιτισμικών φαινομένων και αντίστοιχη παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Γι΄αυτό το λόγο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές καταρτίζονται με ικανότητες ανάλυσης των σχέσεων μεταξύ των φύλων σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά, επιστημονικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αποκτούν εμπεριστατωμένες, ολοκληρωμένες και επιστημονικώς θεμελιώδεις γνώσεις της Νεοελληνικής Γλώσσας και λογοτεχνίας, όπως και του εκάστοτε ιστορικού και κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια διευρυμένη γνώση της Νεοελληνικής λογοτεχνίας, του πολιτισμού και της γλώσσας. Η διασύνδεση με άλλες πνευματικές επιστήμες παράγεται μέσω της κατάρτισης μεθόδων, οι οποίες είναι τυπικές και καρποφόρες για διεπιστημονικές πρακτικές. Εδώ ανήκει και η συσχέτιση θεωριών και μοντέλων της επιστήμης της λογοτεχνίας και της ιστορίας.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα:

(1) Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής είναι η κατοχή πτυχίου Bachelor του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Βερολίνου ή συναφούς γερμανικού ή ισότιμου ξένου πανεπιστημιακού τίτλου, που ανταποκρίνεται στη διάρθρωση και το περιεχόμενο σπουδών του πτυχίου Bachelor Νεοελληνικών Σπουδών του Βερολίνου. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποψήφιες και υποψήφιοι που είναι κάτοχοι τίτλου Βachelor άλλης ειδίκευσης, αλλά είναι σε θέση να προσκομίσουν μαθήματα νεοελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας ή ιστορίας που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος (ΕCTS).

(2) Απαιτείται πιστοποίηση γνώσης της γερμανικής ή αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (επίπεδο δεκτικότητας) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

(3) Υποψήφιες και υποψήφιοι που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα και απέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η ελληνική οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποίηση κατοχής της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχου επιπέδου γλωσσομάθειας.

Διάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η διάρθρωση και η διάρκεια σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών (Studienordnung) του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Βερολίνου. Ο Κανονισμός Σπουδών περιέχει αναλυτική περιγραφή των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται σε κάθε διδακτική ενότητα (Modul), ορίζοντας συγχρόνως τoυς διδακτικούς σκοπούς κάθε ενότητας. Ο Κανονισμός Εξετάσεων (Prüfungsordnung) προβλέπει το είδος και τις μορφές αξιολόγησης κάθε διδακτικής ενότητας. Και στους δύο Κανονισμούς αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ΕCTS) που αντιστοιχούν σε κάθε διδακτική ενότητα, καθώς και ο κατ’ εκτίμηση απαιτούμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος πρέπει να συγκεντρωθούν 120 πιστωτικές μονάδες, αριθμός που αντιστοιχεί στις απαραίτητες ώρες εργασίας που χρειάζονται για να ανταποκριθεί κανείς επαρκώς στην προετοιμασία των μαθημάτων και τις εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Η φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αρχίζει κάθε χρόνο το χειμερινό εξάμηνο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προβλέπει 7 διδακτικές ενότητες, από τις οποίες οι ενότητες 1,2,4,5, και 7 είναι υποχρεωτικκές:

 1. Λογοτεχνία και πολιτισμική ιστορία του Νέου Ελληνισμού (16ος-19ος αι.)
 2. Νεοελληνική λογοτεχνία (20ός-21ος αι.)
 3. Νέα Ελληνική γλώσσα – Διδακτική της γλώσσας, Ιστορία της γλώσσας και Γλωσσολογία
 4. Λογοτεχνική ανάλυση, Εκδοτικά ζητήματα, Πολιτισμικές μεταφορές – Επισκόπηση βασικών εννοιών (Ε-Learning)
 5. Λογοτεχνική ανάλυση, Εκδοτικά ζητήματα, Πολιτισμικές μεταφορές – Εξειδικευμένα σεμινάρια (Summer School)
 6. Γλώσσα και ύφος λογοτεχνικών και γραμματολογικών κειμένων
 7. Προοπτικές της έρευνας στις σπουδές του Νέου Ελληνισμού

Οι ενότητες 1 και 2 καταρτίζουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με εξειδικευμένη κατανόηση για κεντρικές ερωτήσεις και θέματα της Νεοελληνικής ιστορίας της λογοτεχνίας και της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού (16ος-19ος). Η ενότητα 3 προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Νεοελληνικής ιστορίας της γλώσσας και μια επισκόπηση των προβλημάτων της διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι ενότητες 4 και 5 προσφέρουν εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις σχετικά με την ανάλυση (λογοτεχνική ερμηνεία και close reading), με εκδοτικά ζητήματα και με τις πολιτισμικές μεταφορές. Η ενότητα 6 προωθεί την μεταφραστική ικανότητα και προσφέρει θεωρητικές γνώσεις των μεταφραστικών ζητημάτων. Η ενότητα 7 ασχολείται με επίκαιρες επιστημονικές εξελίξεις και συζητήσεις έρευνας των Νεοελληνικών Σπουδών και βοηθά στην έυρεση θεματικής για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Στη θέση των ενοτήτων 3 και/ή 6 οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν διδακτικές ενότητες, 20 συνολικά πιστωτικών μονάδων (ECTS), από άλλα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ιστορικών ή φιλολογικών σπουδών του Πανεπιστημίου. Εγκαίρως, πριν από την έναρξη των εγγραφών, ανακοινώνονται οι προσφερόμενες διδακτικές ενότητες των συγγενών πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Οι διδακτικές ενότητες 4 και 5 προσφέρονται σε συνεργασία με τα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων του Μονάχου και του Αμβούργου. Η διδακτική ενότητα 4 προσφέρεται μέσω μιας μαθησιακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως πρόγραμμα σπουδών εξ αποστάσεως (E-Learning), με την παράλληλη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες.

Η διδακτική ενότητα 5 προσφέρεται στο πλαίσιο ενός προγράμματος θερινών σπουδών στην Ελλάδα (Summer School). Απαλλαγή από τη συμμετοχή στο Summer School και επιλογή ισότιμων διδακτικών ενοτήτων από συγγενή πανεπιστημιακά Τμήματα στο Βερολίνο μπορεί να χορηγηθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου σπουδών προβλέπονται η συγγραφή της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και η παρουσία της σ’ ένα συνοδευτικό Colloquium. Με τη συγγραφή της Διπλωματικής (σε ελληνική, αγγλική ή γερμανική γλώσσα, 20.000-24.000 λέξεις) ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να πραγματευθεί αυτοδύναμα και σε προχωρημένο επιστημονικό επίπεδο ζητήματα που ανήκουν στη θεματική των Νεοελληνικών Σπουδών. Η γνώση της μεθοδολογίας, η κατάλληλη χρήση της βιβλιογραφίας και η αυτοδύναμη τεκμηρίωση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων αποτελούν τα βασικά αξιολογικά κριτήρια της ολοκληρωμένης Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Ο σχεδιασμός και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της Διπλωματικής συζητώνται στο Colloquium.

Εκτός από το προβλεπόμενο Summer School συνιστάται στους φοιτητές/φοιτήτριες ένα διάστημα σπουδών στο εξωτερικό, κατά το οποίο οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς, δίνοντας στο τέλος εξετάσεις, διδακτικά αντικείμενα που μπορεί να συνυπολογιστούν στις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Βερολίνου. Το δεύτερο ή τρίτο εξάμηνο προτείνεται ως πλέον ενδεδειγμένος χρόνος για τα ποικίλα προσφερόμενα προγράμματα ανταλλαγών.

Υπόδειγμα σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Νεοελληνικές Σπουδές (120 ECTS)

Διδακτική ενότητα 1
(15 ECTS)
(1ο εξάμηνο σπουδών)

Λογοτεχνία και πολιτισμική ιστορία του Νέου Ελληνισμού (16ος-19ος αι.)
1. Παράδοση (2 ώρες διδασκαλίας)
1. Σεμινάριο (2 ώρες διδασκαλίας)
Αξιολόγηση: γραπτή εργασία (15-20 σελ., 6000 λέξεις)
Διδακτική ενότητα 2
(10 ECTS)
(1ο και 2ο εξάμηνο σπουδών)
Νεοελληνική λογοτεχνία (20ός-21ος αι.)
1. Σεμινάριο (2 ώρες διδασκαλίας)
2. Ανάγνωση κειμένων (2 ώρες διδασκαλίας)
Αξιολόγηση: προφορική παρουσίαση
Διδακτική ενότητα 3
(10 ECTS)
(1ο εξάμηνο σπουδών)
Νέα Ελληνική γλώσσα – Διδακτική της γλώσσας, Ιστορία της γλώσσας και Γλωσσολογία
1. Άσκηση (2 ώρες διδασκαλίας)
1. Ανάγνωση κειμένων (2 ώρες διδασκαλίας)
Αξιολόγηση: προφορική εξέταση (60′)
Διδακτική ενότητα 4
(15 ECTS)
(2ο και 3ο εξάμηνο σπουδών)
Λογοτεχνική ανάλυση, Εκδοτικά ζητήματα, Πολιτισμικές μεταφορές – Επισκόπηση βασικών εννοιών (Ε-Learning)
2. Σεμινάριο E-Learning I: Λογοτεχνική ανάλυση
2. Σεμινάριο E-Learning II: Εκδοτικά ζητήματα
3. Σεμινάριο E-Learning III: Πολιτισμικές μεταφορές
Αξιολόγηση: γραπτή εργασία (20-25 σελ., 7500 λέξεις)
Διδακτική ενότητα 5
(15 ECTS)
(2ο εξάμηνο σπουδών)
Λογοτεχνική ανάλυση, Εκδοτικά ζητήματα, Πολιτισμικές μεταφορές – Εξειδικευμένα σεμινάρια (Summer School)
2. Σεμινάριο I / Summer School (συμμετοχή συνολικά: 30 ώρες)
2. Σεμινάριο II / Summer School (συμμετοχή συνολικά: 30 ώρες)
Αξιολόγηση: γραπτή εργασία (20-25 σελ., 7500 λέξεις)
Διδακτική ενότητα 6
(10 ECTS)
(3ο εξάμηνο σπουδών)
Γλώσσα και ύφος λογοτεχνικών και γραμματολογικών κειμένων
3. Άσκηση I: Μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων προς τα Γερμανικά (2 ώρες διδασκαλίας)
3. Άσκηση II: Μετάφραση γραμματολογικών κειμένων προς τα Ελληνικά (2 ώρες διδασκαλίας)
Αξιολόγηση: γραπτή εξέταση (150′)
Διδακτική ενότητα 7
(15 ECTS)
(3ο εξάμηνο σπουδών)
Προοπτικές της έρευνας στις σπουδές του Νέου Ελληνισμού
3. Colloquium (1 ώρα διδασκαλίας)
3. Ερευνητικό σεμινάριο (3 ώρες διδασκαλίας)
Χωρίς αξιολόγηση
(30 ECTS)
(4ο εξάμηνο σπουδών)
Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία / συνοδευτικό Colloquium

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για το Master Neogräzistik, όσων υποψηφίων δεν έχουν αποφοιτήσει από γερμανικό πανεπιστήμιο, γίνεται μέσω τoυ uni-assist. Το uni-assist ελέγχει την εγκυρότητα των αιτήσεων, προτού τις αποστείλει στο Freie Universität. Στο site του uni-assist οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, τις ισχύουσες προθεσμίες, καθώς και τον τρόπο καταβολής του παράβολου που προβλέπεται για κάθε υποβληθείσα αίτηση. Μέσω της online application του uni-assist οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους.

Τα απαραίτητα έγγραφα που αποστέλλονται ταχυδρομικώς είναι τα εξής:

 • Αίτηση (βρίσκεται στο site του uni-assist και υποβάλλεται επίσης online, πριν από την εκτύπωσή της)*
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επίσημη μετάφρασή του
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και επίσημη μετάφρασή του
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου
 • Αποδεικτικό πληρωμής του παράβολου, που προβλέπεται από το uni-assist

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί από το uni-assist, πριν την λήξη της προθεσμίας και η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή της παραλαβής και όχι της αποστολής τους.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις αποστέλλονται από το uni- assist στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όπου γίνεται η τελική επιλογή των επιτυχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπεύθυνος του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες:

Prof. Dr. Μίλτος Πεχλιβάνος
Habelschwerdter Allee 45 (JK 31/308)
D-14195 Berlin
m.pechlivanos@fu-berlin.de
Τηλ.: +49 30 838 52933

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close