«Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις Επιστήμες της Αγωγής με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Συγκεκριμένα οι πτυχιούχοι θα πρέπει:

  • να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για επικοινωνία, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία κ.λ.π.,
  • να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν βοηθήματα, να παράγουν νέο παιδαγωγικό υλικό με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών,
  • να δημιουργούν κοινά προγράμματα και σχεδία εργασίας και έρευνας με συναδέλφους και μαθητές σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας,
  • να προσεγγίζουν διεπιστημονικά και σφαιρικά τα πολύπλοκα προβλήματα που τίθενται στο χώρο της εκπαίδευσης,
  • να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με συναδέλφους τους από άλλο γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον,
  • να αναπτύσσουν μια κριτική σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και με τις ίδιες τις διαδικασίες παραγωγής των γνώσεων.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής  ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.3685/2008.

Επισημαίνεται ότι υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν πριν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου Μ.Δ.Ε., ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. α)  Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α)  παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα 10 μαθήματα, από τα οποία τρία (3) υποχρεωτικά κορμού, δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά του Α’ εξαμήνου και πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά του Β’ εξαμήνου,

β)  η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ορίζεται έως εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Σε κάθε ΠΜΣ επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.3685/2008.

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων στα γνωστικά αντικείμενα:

α. Πληροφορική,

β. Παιδαγωγικά,

γ. Ξένη γλώσσα (αν δεν υπάρχει πιστοποιημένη γνώση) και

δ. Συνέντευξη-Αξιολόγηση αίτησης.

Για την Πληροφορική και τα Παιδαγωγικά ορίζεται εξεταστέα ύλη η οποία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η εξέταση της ξένης γλώσσας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τις οποίες ο υποψήφιος δεν έχει επαρκή πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (αγγλικά ή γερμανικά) επιπέδου πολύ καλή Γ1/C1, σύμφωνα με το ειδικό παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

Στη γραπτή δοκιμασία καλούνται οι υποψήφιοι κατόπιν υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.pre.aegean.gr/pms-nt/) και σε πρωτότυπη έντυπη μορφή υπογεγραμμένη που αποστέλλεται στη ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματεία του ΠΜΣ συνοδευόμενη από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του/της ταυτότητας, επικυρωμένο τίτλο σπουδών και επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η βαθμολογία για την τελική κατάταξη εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2012-13 ορίζεται ως εξής: Πληροφορική 35%, Παιδαγωγικά 45%, Συνέντευξη-Αξιολόγηση αίτησης 20% (σε όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει τουλάχιστον τη βάση σε κάθε μάθημα που εξετάζεται). Στην εξέταση της Ξένης Γλώσσας απαιτείται απλώς η επιτυχής εξέταση και δεν βαθμολογείται  στην τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Οι εξετάσεις και η συνέντευξη – αξιολόγηση αίτησης θα διενεργηθούν στη Ρόδο, τη Δευτέρα 21, Τρίτη 22, Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012.  Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, οδηγίες καθώς και ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα εξεταστούν στη Ξένη Γλώσσα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ  τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2012.

Δίδακτρα

Το ποσό των διδάκτρων για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 2.500 € τα οποία καταβάλλονται τμηματικά. Η πρώτη δόση των διδάκτρων καταβάλλεται με την ανακήρυξη των επιτυχόντων και ανέρχεται σε 1000 €.

Οδηγίες κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιότητας

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται on-line και να κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή υπογεγραμμένη στη Γραμματεία του ΠΜΣ συνοδευόμενη από  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένο τίτλο σπουδών και επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012 μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 ( σφραγίδα ταχυδρομείου ) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1

ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100

Για περισσότερες πληροφορίες: Παράσχου Βασίλειος, τηλ. 22410- 99275 (από 12:00 π.μ. έως14.00 π.μ.)

e-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πληροφορίες που αφορούν στην εξεταστέα ύλη, πρόγραμμα εξετάσεων, σχετικές διαδικασίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης προκήρυξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.pre.aegean.gr/pms-nt/

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close