Master in Business Administration από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και είναι σχεδιασμένο και για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο τομέα αυτό. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και έχουν ελάχιστη ή μηδενική εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων ενώ το πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος παρουσιάζουν ευκαιρίες καριέρας στη στελέχωση όλων των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς ο τίτλος του MBA παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση από το σύνολο των Ελληνικών μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Για την υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία είναι:

 1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Κατεβάστε την Αίτηση (pdf) από εδώ.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 3. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα που περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 4. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 5. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.
 6. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2015. Κατεβάστε τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (doc) από εδώ.
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος. Κατεβάστε το αρχείο της συστατικής επιστολής (pdf) από εδώ.
 9. Γλωσσομάθεια: Η γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμάται στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων όταν είναι πιστοποιημένη από επίσημο φορέα, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan κ.λπ. (β) IELTS, µε ελάχιστο βαθµό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ηµερολογιακό έτος µέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δηµοσίευση της προκήρυξης. (γ) TOEFL, µε ελάχιστο βαθµό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ηµερολογιακό έτος µέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δηµοσίευση της προκήρυξης. (δ) Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας.
 10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Γραπτή έκθεση μίας σελίδας το πολύ, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο ΠΜΣ και τους γενικότερους επιστημονικούς και επαγγελματικούς στόχους του.
 12. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε έτσι ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 11/09/2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου για αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς) στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Η εισαγωγή του υποψηφίου στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που υποβάλλει, όπως επίσης και από μία διαδικασία συνέντευξης η οποία διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται από μέλη του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν έναν συνδυασμό των παρακάτω προϋποθέσεων:

 • Βαθμολογία: Συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ και του βαθμού Διπλωματικής Εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο).
 • Γλωσσομάθεια: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan κ.λπ., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) Πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας.
 • Σχετικά ερευνητικά ενδιαφέροντα, σχετικά επαγγελματικά προσόντα/προϋπηρεσία.
 • Συστατικές επιστολές.
 • Απαραίτητες γνώσεις χειρισμού Η/Υ και συγκεκριμένων εφαρμογών (MS Word, MS Excel, MS Access, SPSS, ERP κ.λπ.).
 • Απαραίτητο βαθμό υποκίνησης και ενθουσιασμού για την ολοκλήρωση του προγράμματος μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια.

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ
Κτίριο Βιβλιοθήκης
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close