MBA «Διοίκηση Επιχειρήσεων» στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί για τέταρτη συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration – MBA» (ΦΕΚ ΦΕΚ 445/24-2-12, τ. B).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

A.    «Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)»

B.    «Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)», και Γ. «Μάρκετινγκ (Marketing)»

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι (6) εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] διαλέξεις, που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος, και [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και των τεσσάρων εξαμήνων για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν φάκελο αίτησης, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):

1.    Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας.

2.    Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.

3.    Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

4.    Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

5.    Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.

6.    Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν    η    εκπόνησή    της    σε

προπτυχιακό επίπεδο.

7.    Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής.

8.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016.

9.    Τίτλοι πιστοποίησης αγγλικών (συνεκτιμάται γνώση επιπέδου B2 της αγγλικής γλώσσας). Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

10.    Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν  η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο.

11.    Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

12.    Δύο συστατικές επιστολές.

13.    Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.) στη διεύθυνση: ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Διοίκηση Επιχειρήσεων- Master in Business Administration-MBA» Κτίριο Βιβλιοθήκης Άγιος Λουκάς Καβάλα, 65404 Υπόψιν κας Αναστασίας Μπουζιά

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού εντός του Σεπτεμβρίου 2015 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 4.000 €. Όσοι φοιτητές χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση της σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία θα επιβαρύνονται με 500 Ευρώ επιπλέον.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ή 6 δόσεις, ως εξής:

Φοιτητές πλήρους φοίτησης (3 δόσεις):

–    1η δόση, με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο ΜΒΑ.

–    2η δόση, πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου (30 Ιανουαρίου).

–    3η δόση (και εξόφληση καταβολής των διδάκτρων), πριν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (30 Μαΐου).

Φοιτητές μερικής φοίτησης (6 δόσεις):

–    1η δόση, με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο ΜΒΑ.

–    2η δόση, στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου (30 Ιανουαρίου).

–    3η δόση στις 30 Μαΐου.

–    4η δόση, πριν από την έναρξη του Α’ εξαμήνου του 2ου έτους φοίτησης (1 Οκτωβρίου).

–    5η δόση, πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου του 2ου έτους φοίτησης (30 Ιανουαρίου), και

–    6η δόση, (και εξόφληση καταβολής των διδάκτρων), πριν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (30 Μαΐου του 2ου έτους).

Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ και την προσκόμιση σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο φοιτητής, για κάθε πληρωμή δόσης, παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://mba.teikav.edu.gr/) ή στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. & Fax: +30 2510 462293, e-mail: admmba@teiemt.gr).

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close