«Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000€) για κάθε εξάμηνο μαθημάτων και πεντακοσίων Ευρώ (500€) για το εξάμηνο της διπλωματικής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Περίπτερο 1, ΔΕΘ, Δευτέρα – Πέμπτη: 15:00-21:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, παρακαλούμε να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Κτίριο ΝΟΠΕ, Πανεπιστημιούπολη, γραφείο 204, 2ος όροφος, 54124 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 18/4/2016 έως 27/5/2016.

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ.

Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
 4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά)
 6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
 9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 10. Δύο (2) φωτογραφίες
 11. Παράβολο εξέτασης αίτησης 50 Ευρώ (Τράπεζα Πειραιώς,

ΙΒΑΝ: GR63 0172 2020 0052 0207 3352 380, στην κατάθεση θα πρέπει να σημειωθεί και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν)

 1. GMAT
 2. Φωτοτυπία βεβαίωσης υποτροφίας από το φορέα λήψης αυτής
 3. Φωτοτυπίες αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών
 4. Αποδεικτικά γνώσης πρόσθετων ξένων γλωσσών
 5. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια)
 6. Άλλα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες κλπ.)

Κριτήρια αξιολόγησης

 Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 40%

 Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.

 Η επαγγελματική εμπειρία με συντελεστή βαρύτητας 15%

 Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας) με συντελεστή βαρύτητας 15%

 Στην κατηγορία άλλα προσόντα συνεκτιμώνται (η επίδοση στο GMAT, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, καθώς και ενδεχόμενες δη-μοσιευμένες εργασίες) με συντελεστή βαρύτητας 20%.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Περίπτερο 1, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τηλ. 2310 991180, Δευτέρα – Πέμπτη: 15:00-21:00. email: mba@econ.auth.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mba.econ.auth.gr

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close