ΜBA «Master in Business Administration» από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 11ου κύκλου του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονοµική και ∆ιοικητική Επιστήµη, το οποίο σύµφωνα µε το ΦΕΚ2398/28-8-2012 τ.Β΄ οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης:  Μ.Β.Α. «Master in Business Administration».  (Master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων)

Με τις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

1) Γενική ∆ιοίκηση (General Management)

2) ∆ιεθνείς Επιχειρηµατικές Σχέσεις (International Business)

3) Marketing

4) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping)

5) Χρηµατοοικονοµικά (Finance)

Στο Πρόγραµµα Mεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται πτυχιούχοι των Tµηµάτων Οικονοµικής και ∆ιοικητικής επιστήµης ή άλλων ειδικοτήτων και επιστηµών Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών, Πολυτεχνείων καθώς και πτυχιούχοι αvτίστοιχων τµηµάτων αναγνωρισµένων ισότιµων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής.

Στον 11ο κύκλο του προγράµµατος που θα αρχίσει τον Νοέµβριο του 2016, θα εισαχθούν τριάντα (30) µεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν από την 11 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου στην Γραµµατεία του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (το έντυπο παραλαµβάνεται από την γραµµατεία ή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.econ.duth.gr/postgrad/info/aithsh.doc/).
 1. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
 2. Επίσηµο αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών (µε βαθµό 6,5 και άνω κατά προτίµηση). Γίνονται αποδεκτοί και όσοι αποδεδειγµένα θα αποφοιτήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2016.
 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μ.Ο.).
 2. ∆ύο συστατικές επιστολές από διδάσκοντες κατά την διάρκεια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του υποψήφιου, και εφόσον είναι δυνατόν και µία συστατική επιστολή από εργοδότη του υποψήφιου.
 1. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας που µπορεί να είναι: Proficiency του Cambridge University ή του University of Michigan, ή Toefl 215 (computer based) και άνω ή IELTS 6 και άνω. ∆εν ζητείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας όταν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο πανεπιστήµιο.
 1. Έκθεση ενδιαφερόντων, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυµεί την εισαγωγή του στο ΠΜΣ του τµήµατος και τους γενικότερους στόχους του ( επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς κλπ)..
 1. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας, άλλα πτυχία, κ.λ.π.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για την µη συµµετοχή του σε άλλο προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό πρόγραµµα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 1. ∆υο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 2. Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας.

Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά τους εµπρόθεσµα γίνεται σε τρεις φάσεις:

 • Πρώτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράµµατος αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και προκρίνει για συνέντευξη τον σχετικό αριθµό υποψηφίων.
 • ∆εύτερη φάση: Οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί για την φάση αυτή περνούν από συνέντευξη από µέλη της Επιτροπής του Προγράµµατος. Η συνέντευξη θα γίνει στις 15 Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη σε αίθουσα του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών.
 • Τρίτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράµµατος συνεδριάζει και καταρτίζει την λίστα των υποψηφίων, που εισάγονται στο Πρόγραµµα όπως επίσης και λίστα επιλαχόντων που δεν ξεπερνά το 20% των θέσεων φοίτησης στο Πρόγραµµα. Η Επιτροπή του Προγράµµατος για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων, που εισάγονται, συναξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και τον βαθµό πληρότητας αυτών, µε πολυκριτηριακή µέθοδο σύµφωνα µε τον κανονισµό του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

∆ιευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ΜΒΑ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων από τους σπουδαστές δυο χιλιάδων και πεντακοσίων (2.500) ευρώ ετησίως και δεν χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Αναπληρώτρια Γραµµατέα του Τµήµατος (τηλ. 25310-39824-39825-39826) ή στην ιστοσελίδα του: http://www.econ.duth.gr/

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close