Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδώνμε τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Φ.Ε.Κ. 1930/17.07.2014,τ. Β΄)και το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. το ανώτερο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών, δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών (Οκτώβριος 2016). Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Το Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση ΥΑ. Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2907/18.11.2013) πληροί τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής μέχρι το 2013−2014. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υποβάλει θετική πρόταση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επανέκδοση – επικαιροποίηση διαπιστωτικής απόφασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 3848/2010, αρ2 §3, περ.δ’, γ’ και επικουρικώς β’ (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 71/19.05.2010) σε συνδυασμό με τον Ν.4186/2013, αρ.36 §22, περ. β’, γ’ και ε’ (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 193/17.09.2013) και με την ΥΑ Φ.12/733/1615520/Γ1/29.10.2013, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2907/18.11.2013 τ. Β’ με θέμα «Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα 10 μαθήματα, επί συνόλου 11, από τα οποία εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής, β) η επιτυχής εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές ασκήσεις μέχρι το τέλος του β’ εξαμήνου και γ) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής (γ’ εξάμηνο).

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων υποχρεωτικά είναι η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και 30 ECTS για την μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή ειδίκευσης (Thesis).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.pse.aegean.gr/pms-pe)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Καραγιώργου Ξένια), Δημοκρατίας 1 «Κτήριο 7ης Μαρτίου», 2ος Όροφος, Τ.Κ. 85 132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας 22410 – 99120 από 11:00 έως 14:00 καθημερινά, fax: 22410-99131, e-mail: psemper@rhodes.aegean.gr.

 

 

 

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close