25 προσλήψεις στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής (ΕΔΣΝΑ)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 8 μήνες, συνολικού αριθμού…