3 εργάτες στο Δήμο Σάμου

Ο ΣΥΝΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΟΣ-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου ΟΤΑ Δήμων Βαθέος- Πυθαγορείου, που εδρεύει στη ημοτική Κοινότητα Βαθέος, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (για συντηρήσεις, επισκευές, καθαριότητα, πυρασφάλεια, ζύγιση και παραλαβή αποβλήτων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ ημοτική Κοινότητα Βαθέος, Τ.Κ.:83100, Σάμος, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία Συνδέσμου ΟΤΑ Δ ήμων Βαθέος- Πυθαγορείου, υπόψιν κου Φιλοκτήτη Στυλ. Σκορδέλλη (τηλ. επικοινωνίας:2273027395).

Φορέας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Σάμου
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close