60 υποτροφίες για ξένους υπηκόους για μαθήματα και σεμινάρια Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

ΛΗΞΗ: 15/11/2011 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) προκηρύσσει εξήντα (60) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων…