Προκήρυξη 84 εποχικών στο εργοστάσιο της ΕΒΖ (Ορεστιάδα)

ebz-teutla.jpg

Το Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα τεσσάρων ( 84 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ Αγγελιοφόροι ψεκασμών για τον τομέα Ν. Καλλίστης Κομοτηνής 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι ψεκασμών για τον τομέα Ν. Ορεστιάδας 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι ψεκασμών για τον τομέα Νέας Βύσσας – Καβύλης 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι ψεκασμών για τον τομέα Νεοχωρίου 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι ψεκασμών για τον τομέα Πλάτης Κομάρων 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι ψεκασμών για τον τομέα Ρυζίων – Φυλακίου 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι ψεκασμών για τον τομέα Φερρών Προβατώνας Τυχερού 1
ΔΕ Εργοδηγός Μηχανολόγος Συντηρητής και Επιβλέπων Αεροσυμπιεστών 1
ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχ. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή 5
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές Υψηλής Πίεσης 3
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 3
ΔΕ Θερμαστές Λεβήτων 1
ΔΕ Νοσηλευτικής 1
ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου και Φορτηγού 1
ΔΕ Οξυγονοκολλητές 2
ΔΕ Τεχνίτες Θερμοδόμοι – Οικοδόμοι 3
ΔΕ Τεχνίτες Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων 1
ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων 2
ΔΕ Υδραυλικός 1
ΔΕ Υπάλληλοι Γ ραφείου 1
ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών 1
ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου – Περονοφόρου Οχήματος (Κλαρκ) και φορτωτή 1
ΤΕ Αυτοματισμών (με εμπειρία) 1
ΤΕ Αυτοματισμών (Χωρίς εμπειρία) 3
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Λογιστικός) ή Λογιστικής 2
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί-Χειριστές Ηλεκτρικών Πινάκων 1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Χειριστές Λεβήτων – Στροβίλων 4
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Βιομηχανικών Φίλτρων 3
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής εγκαταστάσεων καθαρισμού βιομηχανικού νερού 3
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Εκχύλισης 3
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού 3
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής κοπτικών μηχανών περιστρεφόμενου δίσκου 2
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής μηχανημάτων ασβεστοκαμίνου βιομηχανικών μονάδων 2
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανημάτων Κρυστάλλωσης 5
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής μηχανημάτων ξηραντηρίου βιομηχανικής μονάδας 2
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανημάτων Πλυντηρίου βιομηχανικών Μονάδων 2
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής μηχανημάτων πρεσσών ζαχαρόπιττας μορφής pellets 3
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ν. Πολτού 2
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Συμπύκνωσης Χυμού και Προθερμαντήρων 3
ΥΕ Συντηρητής Χειριστής φυγοκεντρικών μηχανημάτων βιομηχανικών μονάδων 3
ΥΕ Χειριστές μηχανημάτων Υγρής παραλαβής τεύτλων 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας- Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 682 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ, τηλ. Επικοινωνίας: 2552041828. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close