Προκήρυξη 1Γ/2019: Από σήμερα οι αιτήσεις για τον γραπτό διαγωνισμό στη Τράπεζα της Ελλάδας

Από σήμερα 2 Απριλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μέσω του οποίου η Τράπεζα της Ελλάδας θα προσλάβει 60 μόνιμους ΔΕ Ταμιακού-Λογιστικού. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει σήμερα και λήγει στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Δικαιολογητικά

Παράλληλα, θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2019, Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Γραπτή εξέταση

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά Απαντητικά Φύλλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει το βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε ορθή απάντηση ή το ποσοστό επί της ανώτατης βαθμολογίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ερωτήσεων που δίνονται. Μπορεί, επίσης, να ορίζεται μείωση της βαθμολογίας για κάθε εσφαλμένη απάντηση (αρνητική βαθμολόγηση).  Η βαθμολόγηση των μαθημάτων, θα γίνει με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟΜR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, ορθές απαντήσεις.

Η βάση της βαθμολογίας είναι εξήντα (60) μονάδες, για κάθε μάθημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό του διαγωνισμού, προηγείται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα που αναγράφεται πρώτο στην προκήρυξη και αν έχουν τον ίδιο βαθμό προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο δεύτερο μάθημα και ούτω καθεξής. Αν παρά ταύτα δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς επιτυχίας βάσει των ανωτέρω κριτηρίων, αυτή καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή με δημόσια κλήρωση. Η βαθμολόγηση των μαθημάτων, θα γίνει με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟΜR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, ορθές απαντήσεις. Η διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξεταζόμενα μαθήματα ως εξής:

  1. Λεκτικές Δεξιότητες- Κατανόηση Κειμένου/ων

Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

  1. Οικονομική Θεωρία
  • Βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
  1. Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής
  • Βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων», Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Κεφάλαιο 2ο «Οι πραγματικοί αριθμοί».

Κεφάλαιο 3ο «Εξισώσεις».

Κεφάλαιο 4ο «Ανισώσεις».

Κεφάλαιο 6ο «Βασικές έννοιες των συναρτήσεων».

  • Βιβλίο «Άλγεβρα», Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Κεφάλαιο 4ο «Πολυώνυμα-Πολυωνυμικές εξισώσεις».

Κεφάλαιο 5ο «Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση».

  • Βιβλίο «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Κεφάλαιο 1ο «Διαφορικός Λογισμός».

Κεφάλαιο 2ο «Στατιστική».

  1. Λογιστική
  • Βιβλίο « Αρχές Λογιστικής», Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ..

Βαθμολόγηση

Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100. Εφόσον εφαρμοστεί, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και αρνητική βαθμολόγηση, ο βαθμός θα προκύπτει μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις. Αν στη βαθμολογία προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία της μονάδος. Βαθμός της γραπτής εξέτασης του κάθε υποψηφίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος. Επισημαίνεται ότι για να καταταγεί ο υποψήφιος στους πίνακες κατάταξης, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, για κάθε μάθημα. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης, προστιθεμένων και των προσαυξήσεων που δικαιούται ο υποψήφιος. Σημειώνεται ότι μόνο οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας των εξήντα (60) μονάδων, σε κάθε μάθημα δικαιούνται προσαύξησης. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης προσαυξάνεται ως ακολούθως: α) κατά τις μονάδες που προκύπτουν από το βαθμό του τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία σε δεκάβαθμη κλίμακα, ακέραιος ή κλασματικός [με δύο (2) δεκαδικά ψηφία], αφού αφαιρεθεί το πέντε (5) που αποτελεί τη βάση για την απονομή του. Αν ο βαθμός του τίτλου είναι σε άλλη κλίμακα ανάγεται στη δεκάβαθμη κλίμακα με άριστα το δέκα (10). β) κατά τις μονάδες που προκύπτουν από την εμπειρία.

Για εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου:  μισή (0,5) μονάδα
Για εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων:  μία (1) μονάδα
Για εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων: μιάμιση (1,5) μονάδα
Για εμπειρία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων: δύο (2) μονάδες
Για εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών: δυόμισι (2,5) μονάδες
Για εμπειρία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών: τρεις (3) μονάδες
Για εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών: τέσσερις (4) μονάδες

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close