Σχολικές καθαρίστριες – Η κατανομή και τα κριτήρια πρόσληψης

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε το μέγιστο αριθμό (15.482) προσλαμβανόμενων σχολικών καθαριστριών ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022. Οι εγκρίσεις αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων. Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κάθε δήμος θα βγάλει ξεχωριστή προκήρυξη ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 5ήμερη.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού ο κάθε Δημος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 1. Πρώτα απ΄ όλα οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες κατάταξης για τις θέσεις με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (εμπειρία αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρία, ηλικία) 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

α) Εμπειρία

Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οικείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επιπλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας

β) Πολυτεκνία

Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι είτε είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με είκοσι (20) μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.

γ) Τριτεκνία

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι είτε είναι τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με δέκα πέντε (15) μονάδες.

δ) Ανήλικα τέκνα

Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με πέντε (5) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων.

Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

ε) Μονογονεϊκή οικογένεια

Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του). Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος της ηλικίας του (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερφό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής:

Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά (17) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε (15) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα (12) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10) μονάδες

Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριοδότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

ζ) Ηλικία

Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ28
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ18
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ26
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ82
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ8
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ97
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ46
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ109
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ7
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ140
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ520
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ97
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ69
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ18
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ21
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ75
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ115
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ12
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ57
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ34
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ42
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ138
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ79
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ31
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ13
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ21
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ17
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ11
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ36
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ27
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ23
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ12
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ1
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ24
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ56
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ69
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ10
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ36
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ24
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ80
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ14
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ25
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ33
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ157
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ58
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ6
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ19
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ104
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ7
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ15
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ33
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ40
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ224
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ18
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ14
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ26
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ50
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ57
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ9
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ75
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ22
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ7
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ43
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ74
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ72
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ43
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ5
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ27
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ51
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ49
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ18
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ18
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ10
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ22
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ128
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ38
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ60
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ5
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ16
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ6
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ6
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ63
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ51
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ77
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ79
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ15
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ62
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ8
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ17
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ23
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ8
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ17
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ64
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ10
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ29
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ22
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ65
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ62
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ38
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ115
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ20
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ71
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ263
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ65
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ17
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ84
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ92
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ348
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ54
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ36
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ67
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ15
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ36
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ5
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ14
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ110
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ22
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ200
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ169
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ32
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ21
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ111
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ122
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ86
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ18
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ20
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ91
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ8
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ24
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ11
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ28
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ58
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ157
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ9
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ108
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ9
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ109
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ65
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ27
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ91
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ25
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ106
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ120
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ11
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ161
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ68
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ86
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ43
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ48
ΔΗΜΟΣ ΚΩ60
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ72
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ134
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ262
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ58
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ44
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ10
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ31
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ31
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ9
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ36
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ30
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ29
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ13
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ35
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ24
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ11
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ39
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ17
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ18
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ11
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ46
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ2
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ19
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ41
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ25
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ10
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ13
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ27
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ37
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ88
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ34
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ22
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ24
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ102
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ12
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ70
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ45
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ27
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ35
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ134
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ91
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ63
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ58
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ11
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ34
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ152
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ15
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ20
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ11
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ13
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ130
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ13
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ20
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ10
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ91
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ6
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ15
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ37
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ37
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ34
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ68
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ22
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ81
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ46
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ5
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ18
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ29
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ9
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ323
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ157
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ209
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ123
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ35
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ44
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ62
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ20
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ23
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ49
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ7
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ71
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ24
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ17
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ109
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ18
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ30
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ53
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ9
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ31
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ103
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ15
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ189
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ33
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ8
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ6
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ39
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ17
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ137
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ30
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ20
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ37
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ30
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ4
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ9
ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ10
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ35
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ6
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ15
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ23
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ20
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ52
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ35
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ5
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ17
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ6
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ42
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ7
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ23
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ29
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ2
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ14
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ24
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ134
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ60
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ27
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ48
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ5
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ42
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ16
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ24
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ8
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ48
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ62
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ1
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ3
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ90
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ71
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ69
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ73
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ168
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ166
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ47
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ118
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ53
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ62

Δείτε επίσης x

scroll to top