Έρχονται 2.868 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις σε δήμους και Περιφέρειες

Την πρόσληψη 2.868 μόνιμων και εποχικών υπαλλήλων δρομολογεί η Κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει τα κενά που θα προκύψουν τους επομένους μήνες στον τομέα της αυτοδιοίκησης. Πριν από λίγες μέρες στάλθηκε επείγουσα εγκύκλιος με την οποία ενημερώνει το υπουργείο Εσωτερικών ότι μέσα στο 2022 θα γίνουν 1.143 μόνιμοι διορισμοί στους δήμους, ζητώντας από τους δημάρχους να στείλουν τα αιτήματα τους. Παράλληλα, μέσω τριών αποφάσεων δόθηκε πράσινο φως για την κάλυψη 1.725 θέσεων για συμβασιούχους με οκτάμηνες και επτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

1.143 μόνιμες θέσεις στους Δήμους μεσα στο 2022

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο και με δεσμευτικές προθεσμίες το υπουργείο Εσωτερικών καλεί δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ να καθορίσουν τις ανάγκες τους σε μόνιμο προσωπικό. Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, ο αριθμός των εγκεκριμένων, για το 2022, μόνιμων προσλήψεων ανέρχεται σε 1.143. Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται: α) χίλιες εκατόν έντεκα (1.110) θέσεις μόνιμου προσωπικού και β) τριάντα τρεις (33) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι προσλήψεις αφορούν σε 312 δήμους, περιφέρειες, δημοτικά λιμενικά ταμεία και περιφερειακές ενώσεις.

Πως θα γίνουν οι διορισμοί

H η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία διεξαγωγής πανελλήνιου γραπτου διαγωνισμου ή με σειρα προτεραιοτητας βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ νέας προκήρυξης, με πλήρωση των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4765/2021, ποσοστό 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022, θα καλυφθεί από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4765/2021.  Παράλληλα, η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 … είναι δυνατό να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους – ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα. Με την ενεργοποίηση των προαναφερθέντων διατάξεων επισπεύδεται η διαδικασία πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, γεγονός που θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως από κάθε φορέα και να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς εντοπισμό των εν λόγω θέσεων 4 σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσης και λήψη απόφασης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο για υποβολή σχετικού αιτήματος.

Οι θέσεις των κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, για τις οποίες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κάλυψης από τους πίνακες επιλαχόντων ή δεν θα ενταχθούν από τους φορείς στη διαδικασία αυτή, θα προκηρυχθούν στο μέλλον από το ΑΣΕΠ με τη διαδικασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού που προβλέπεται στα άρθρα 8-24 του ν. 4765/2021, ενώ αντίστοιχα για τις θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ θα εκδοθεί προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας.

Πράσινο φως για 1.725 θέσεις συμβασιούχων στους δήμους

Με 1.725 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύονται οι δήμοι για την κάλυψη αναγκών εν όψει καλοκαιριού. Συγκεκριμένα με τρεις εγκριτικές αποφάσεις δρομολογούνται οι νέες προσλήψεις στους ΟΤΑ και πιο αναλυτικά θα καλυφθούν: (711) θέσεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου,  (262) θέσεις ατόμων σε 23 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες και τέλος  επτακοσίων πενήντα δύο (752) θέσεις ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι θέσεις περιλαμβάνουν προσλήψεις σε δήμους όλης της χώρας για τις ανάγκες κάλυψης αναγκών που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο. Ανάμεσα στις ειδικότητες που ζητούνται είναι: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μάγειρες, καθαριστές, υπάλληλοι παραλίας, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κ.α. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close