ΑΣΕΠ: 6.500 θέσεις εργασίας μέσω γραπτού διαγωνισμού – Οι φορείς που θα γίνουν οι προσλήψεις

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται η πρόσκληση 2Γ/2022 που αφορά τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό για την κάλυψη 6.500 μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες η προκήρυξη είναι σχεδόν έτοιμη να σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους.

Ο τρόπος εξέτασης

Ο τρόπος εξέτασης είναι είτε με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο. Η εξέταση θα αφορά γνώσεις γενικού περιεχομένου καθώς και γνώσεις που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Θα ακολουθήσει δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ποιότητας εργασίας). Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) απαιτείται επιπλέον και ατομική δομημένη συνέντευξη, ενώ για την πρόσληψη σε θέσεις όπου απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατή η διεξαγωγή επιπλέον διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 83 του νόμου 4975/2022, αναφορικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ΑΣΕΠ σε στάδια περιλαμβάνονται οι εξής περιπτώσεις: α) σε πρώτο στάδιο η έκδοση πρόσκλησης-προκήρυξης για τη συμμετοχή των υποψηφίων διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη διαγωνιστική διαδικασία και β) σε δεύτερο στάδιο η έκδοση Προκήρυξης πλήρωσης θέσεων από τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

Ποιες ειδικότητες συμμετέχουν

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Αγοράς Εργασίας» στο νέο γραπτό διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ειδικότητες που Δημοσίου από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της ΠΕ και ΤΕ, ακόμα και εκπαιδευτικό προσωπικό και νοσηλευτές. Από τη λίστα των επιτυχόντων θα προκύψει μία «δεξαμενή» υποψηφίων από όπου θα μπορούν οι δημόσιοι φορείς να αντλούν προσωπικό όταν το χρειάζονται χωρίς να χρειάζονται οι χρονοβόρες διαδικασίες της έκδοσης προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων που δημοσιεύεται κάθε Σεπτέμβριο για το 2023 υπάρχει δυνατότητα να γίνουν έως 6.500 διορισμοί δεδομένου ότι έχουν ηδη προγραμματιστεί και άλλοι διαγωνισμοί που έχουν εγκριθεί καθώς και εκκρεμούν και από το 2022 διορισμοί από προκηρύξεις που αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα.

Σε ποιους φορείς θα γίνουν προσλήψεις

Οι φορείς που είναι ψηλά στη λίστα για την απορρόφηση προσωπικού είναι οι δήμοι, περιφέρειες, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και υπουργεία. Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων.

Επίσης, όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια ορίζεται με την προκήρυξη η εξεταστέα ύλη κάθε σταδίου. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Η βαθμολογία και η Βάση

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός θα έχει βάση κατά μάθημα και μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας. Η βαθμολογία ορίζεται σε κλίμακα 1-100. Η βάση ορίζεται σε τουλάχιστον 50. Ο συντελεστής βαρύτητας είναι: 50% για την εξέταση Γνώσεων (γενικών και συγκεκριμένου κλάδου) και 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση. Μικρές προσαυξήσεις της βαθμολογίας προβλέπονται για την ύπαρξη επιπλέον τυπικών προσόντων καθώς και εντοπιότητας. Επιτυχόντες είναι αυτοί που θα ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 50 που θα θέσει το ΑΣΕΠ. Μόνο οι επιτυχόντες, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο με την επιλογή θέσεων και προτιμήσεων στις προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τους φορείς. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό, λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον τούτο προβλέπεται με την προκήρυξη.  Οι πίνακες αποκλειομένων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Στους πίνακες αναγράφεται ο λόγος αποκλεισμού. Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων από αρμόδιο όργανο του Α.Σ.Ε.Π., το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στα εξεταστικά κέντρα τις αλφαβητικές καταστάσεις καθώς και τις προς συμπλήρωση καταστάσεις παρόντων – απόντων των υποψηφίων που τους αντιστοιχούν. Παράλληλα, αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού, προκειμένου να διαβιβαστούν σε όλα τα εμπλεκόμενα εξεταστικά κέντρα.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close