Έξι προκηρύξεις και ένας γραπτός διαγωνισμός για 8.822 μόνιμους

Θερμό αναμένεται να είναι αυτό το καλοκαίρι για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο. Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξι αιτήματα για νέες προκηρύξεις ενώ ετοιμάζει και έναν μίνι γραπτό διαγωνισμό προκειμένου να καλύψει θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του περασμένου Μαρτίου. Στην πλειοψηφία τους οι νέες θέσεις αφορούν ανάγκες κάλυψης υπηρεσιών Υγείας αλλά αναμένεται να βγουν και άλλες προκηρύξεις για προσωπικό χωρίς πτυχία και προϋπηρεσία.

59 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την 3Κ/2024 προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα εννέα (59) θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: ΤΕ Γραφιστών 6, ΤΕ Ηλεκτρολόγων 1, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 3, ΔΕ Βιβλιοδετών 2, ΔΕ Καταμετρητών 37, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 9 και ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων/Λιθογράφων 1.  Για τις θέσεις των καταμετρητών ζητούνται: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ενω για ορισμένες θέσεις απαραίτητο προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία δύο (2) ετών ως χειριστής καταμετρητικής μηχανής τραπεζογραμματίων ή ως υπάλληλος ταμείου ή ανταλλακτηρίου ή λογιστηρίου με αρμοδιότητα τη διαχείριση χρηματικού.

1.137 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα νέα απόφαση για έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ  για την πλήρωση 1.137 θέσεων λοιπού, πλην νοσηλευτικού, προσωπικού, εκ των οποίων οι 538 αφορούν το ΕΚΑΒ και οι 599 τα νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 538 θέσεις στο ΕΚΑΒ, οι 506 θα αφορούν στην ειδικότητα ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλύψουν οι 599 μόνιμοι υπάλληλοι είναι: ΠΕ βιολόγων/ χημικών / βιοχημικών, ΠΕ διοικητικού / διοικητικού – λογιστικού, ΠΕ κοινωνικών λειτουργών / κοινωνικής εργασίας, ΠΕ φαρμακοποιών, ΠΕ ψυχολόγων, ΠΕ φυσικών – ακτινοφυσικων ιατρικής, ΤΕ  διοίκησης μονάδων υγείας & προνοίας, ΤΕ  Εργοθεραπευτων, ΤΕ  ιατρικών εργαστήριων / τεχνολόγων ιατρικών εργαστήριων, ΤΕ  λογοθεραπευτές, ΤΕ  μαιευτικής / μαιων- μαιευτων, ΤΕ  ραδιολογίας- ακτινολογίας, ΤΕ  φυσικοθεραπευτών, ΤΕ  επισκεπτριών/των υγείας, ΔΕ βοηθών φαρμακείου, ΔΕ γενικών καθηκόντων/ κλητήρων, ΔΕ μαγείρων, ΥΕ γενικών καθηκόντων / βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό και ΥΕ βοηθητικών εργασιών καθαριότητας / πλυντών –ντριων. Για τις 506 θέσεις των πληρωμάτων ασθενοφόρων οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: α) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (ΠΔ 51/2012 όπως ισχύει).β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ειδικότητας “Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης” του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.γ) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την  άσκηση του επαγγέλματος “Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου”.

131 θέσεις σε Επιμελητήρια και Υπουργεία

Πολυπροκήρυξη για 131 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων ετοιμάζει το ΑΣΕΠ. Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αναλυτικά, οι 131 μόνιμες προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:  Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (υπουργείο Ανάπτυξης), στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ. (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Ανεξάρτητη Αρχή), στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (υπουργείο Οικονομικών), στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών  -Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (υπουργείο Δικαιοσύνης), στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής δύναται να λάβουν μέρος υποψήφιοι από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

3.900 μόνιμοι ΔΕ και ΥΕ στο Δημόσιο

Σε διαδικασία επεξεργασίας βρίσκονται δυο νέοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 3.900 νέων μονίμων υπάλληλων δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημοσίου τομέα. Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με το σύστημα της μοριοδότησης και όχι με γραπτό διαγωνισμό. Συνεπώς συμμετοχή στο διαγωνισμό θα έχουν όλοι οι υποψήφιοι ανεξαιρέτως αν έχουν ή δεν έχουν συμμετάσχει τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Αγοράς Εργασίας» η προκήρυξη για τις ειδικότητες ΔΕ αφορά 2.800 θέσεις και το ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τα αιτήματα που έχουν καταχωρηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Λίγο πιο πίσω είναι η προκήρυξη για τις ειδικότητες ΥΕ για την οποία η Ανεξάρτητη Αρχή βρίσκεται εν αναμονή της καταχώρισης των αιτημάτων από το επισπεύδων υπουργείο. Για τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχουν γίνει μέχρι στιγμής 1.100 αιτήματα. Συνολικά και με τους δυο διαγωνισμούς αναμένεται να καλυφθούν κενά για 3.900 μόνιμους υπαλλήλους. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες οι προκηρύξεις αυτές θα είναι έτοιμες μέσα στο καλοκαίρι και θα μόλις δοθεί το πράσινο φως από την Κυβέρνηση, θα σταλούν για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Οι φορείς που είναι ψηλά στη λίστα για την απορρόφηση προσωπικού είναι οι δήμοι, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, σχολεία, επιμελητήρια, ΔΕΚΟ, Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς. Οι ειδικότητες για τις θέσεις ΔΕ είναι: ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές, ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές, ΔΕ Εργατοτεχνίτες, ΔΕ Μάγειρες, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Ηλεκτρονικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Θερμαστών, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Συντηρητών, ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Τεχνίτες Αλουμινίου, ΔΕ Ψυκτικοί, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Ξυλουργών, ΔΕ Αρτεργατών, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Προσωπικού Εστίασης. Οι ειδικότητες για τις θέσεις ΥΕ είναι: ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Κλητήρων, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Καθαριότητας Εσωτ. Χώρων / Εξωτ. Χώρων και ΥΕ Κηπουρών.

2.145 θέσεις νοσηλευτών

Σε στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται αίτημα του Υπουργού Υγείας για 2.145 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο διαγωνισμό θα μπορούν να κάνουν αίτηση όλοι οι υποψήφιοι ανεξάρτητα αν είναι επιτυχόντες του γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού. Το πιθανότερο σενάριο είναι ωστόσο να υπάρξει αυξημένη μοριοδότηση για αυτούς που υπηρετούν ήδη σε θέση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ όπως ισχύει και στην περίπτωση της 5Κ/2023. Το νοσηλευτικό υγειονομικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς του, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η κατανομή των θέσεων έγινε βάσει των υφιστάμενων αναγκών. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί από το ΑΣΕΠ, στο επόμενο χρονικό διάστημα. Συμφωνα με τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, οι 2.145 νέες θέσεις θα καλύψουν ελλείψεις και θα προσφέρουν νέα δυναμική στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

1.300 προσλήψεις ειδικών κατηγοριών

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η νέα μεγάλη προκήρυξη για 1.300 μόνιμους υπαλλήλους που ετοιμάζει το ΑΣΕΠ. Θα προκηρυχθούν θέσεις σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλο το φάσμα του Δημοσίου -κυρίως δήμους, υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς τους. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν ειδικές κατηγορίες που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/1998. Στην προκήρυξη συμμετέχουν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα οι εν λόγω προκηρύξεις εκδίδονταν από τον ΟΑΕΔ αλλά για πρώτη φορά η συγκεκριμένη προκήρυξη θα βγει από το ΑΣΕΠ. Η τελευταία παρόμοια προκήρυξη είχε «τρέξει» το 2021 και αφορούσε σε 2.090 θέσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να γίνει στα μέσα καλοκαιριού.

Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι: α. Πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων. Για την εφαρμογή του Ν. 2643/1998 ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα. β. Ατομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία). Επίσης, υπάγονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. γ. Οσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του Ν. 1285/1982 (Α’ 115), εφόσον κατέστησαν άτομα με αναπηρία, καθώς και τα τέκνα όσων κατέστησαν άτομα με αναπηρία εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. δ. Ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους. Επίσης, υπάγονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974. ε. Τρίτεκνοι γονείς και ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας.

Γραπτός διαγωνισμός για 150 θέσεις Τεχνολόγων Γεωπονίας

Μέσω γραπτού διαγωνισμού θ προσληφθούν 150 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ειδ. ΤΕ Δασοπονίας. Το ΑΣΕΠ έχει ανακοινώσει προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που αρχίζει στις 13 Μαΐου και λήγει στις 24 Μαΐου. Οι υποψήφιοι υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία  κατάταξης με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας (πρώτο στάδιο), προκειμένου στη συνέχεια να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχου ή συναφούς κλάδου/ειδικότητας, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή (κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων του σταδίου αυτού) και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία).

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα προσόντα τους (τίτλος σπουδών), προκειμένου να λάβουν μέρος στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας του γραπτού διαγωνισμού. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στην εν λόγω διαδικασία πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες θα καλυφθούν 150 θέσεις που δεν καλύφθηκαν μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (2ΓΒ/2023). Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Δασοπονίας ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close