11 προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πλήρωσης έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του N. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και εγγυάται την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΟΙ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως:

 • ƒ με τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων που διερευνώνται από την Ε.Α. και ειδικότερα με τον έλεγχο επιχειρηματικών πρακτικών και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς και για τον έλεγχο υποθέσεων που παραπέμπονται στην Ε.Α. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων ενωσιακού δικαίου.
 • ƒ με τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων σχετικά με τις νομοθετικές και λοιπές ρυθμιστικές διατάξεις που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη δράσεων.
 • ƒ με την προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού εν γένει και με την ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω α) του σχεδιασμού, της εισήγησης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και άλλων εκδηλώσεων και β) μέσω της συνεργασίας με ρυθμιστικές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και με καταναλωτικές οργανώσεις/ενώσεις επιχειρήσεων και άλλους φορείς.
 • ƒ με τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλει η Ε.Α. στον Πρόεδρο της Βουλής.
 • ƒ με τη διαδικασία αξιολόγησης της Ε.Α.
 • ƒ με τη συγκέντρωση δεδομένων και έκδοση στατιστικών στοιχείων κατά την προηγούμενη τριετία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011.
 • ƒ με την επικουρία του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Ε.Α..
 • ƒ με την επικοινωνία και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
 • ƒ με κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α. ή σε σχετικές Αποφάσεις της Ολομέλειας της Ε.Α..

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως:

 • ƒ με την οικονομική τεκμηρίωση των υποθέσεων που διερευνώνται από την Ε.Α. και ειδικότερα με τον έλεγχο επιχειρηματικών πρακτικών και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς και με τον έλεγχο υποθέσεων που παραπέμπονται στην Ε.Α. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων ενωσιακού δικαίου.
 • ƒ με τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής ή/και οικονομετρικών προγραμμάτων/πακέτων λογισμικού και πληροφοριών σχετικά με τις νομοθετικές και λοιπές ρυθμιστικές διατάξεις που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη δράσεων.
 • ƒ με την προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού εν γένει και με την ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω α) του σχεδιασμού, της εισήγησης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και άλλων εκδηλώσεων και β) μέσω της συνεργασίας με ρυθμιστικές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και με καταναλωτικές οργανώσεις/ενώσεις επιχειρήσεων και άλλους φορείς. ƒ με τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλει η Ε.Α. στον Πρόεδρο της Βουλής.
 • ƒ με τη διαδικασία αξιολόγησης της Ε.Α..
 • ƒ με τη συγκέντρωση δεδομένων και έκδοση στατιστικών στοιχείων κατά την προηγούμενη τριετία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011.
 • ƒ με την επικουρία του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Ε.Α..
 • ƒ με την επικοινωνία και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
 • ƒ με κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α. ή σε σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας της Ε.Α..

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 3Ε/2016 Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ).

Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 N. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Δείτε ολοκληρη την προκήρυξη εδω

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close