Θέση εργασίας στο ΙΕΚ Κέρκυρας

TO IEK ΚEΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Εκπαιδευτικής Μονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού (πρώην Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού), που εδρεύει στην Κέρκυρα και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Ξενοδοχείο – ∆εµπόνο – Τ.Κ. 49100 – Γουβιά – Κέρκυρας απευθύνοντάς την στο Τµήµα Γραµµατείας ΙΕΚ, Υπόψιν κας Μιχαηλίδου Κωνσταντίνας ή κας Μπάντιου Χαρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 26610-90030 και 26610-91541). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close