Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Eκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ekav37936.jpg

Το ΕΚΑΒ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία σε μαθήματα της ειδικότητας “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει κατά το Φθινοπωρινό εξάμήνο 2017-2018, με προβλεπόμενη έναρξη 02/10/2017 και περάτωση 09/02/2018, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα:

ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ.

ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 04-09-2017 ημέρα Δευτέρα μέχρι 11-09-2017 ημέρα Δευτέρα, κατά τις ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ (αφού προηγηθεί έλεγχος των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του ΙΕΚ). Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων υποβάλλονται εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 50 (1.1 + 1.2 + 1.3)

50

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(συνυπολογιζόμενα αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτωνμοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά.

max

33

1.1.Α ΠτυχίοΤριτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

max

20

α) Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.

20

β) Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(Υπολογίζεται όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο Γ΄θμιας εκπαίδευσης, σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου). Για την παροχή διδακτικού έργου από υποψηφίους αυτής της κατηγορίας προηγούνται οι κάτοχοι πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (ή πρώην ΟΕΕΚ) ίδιας ή αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης δύναται να αξιοποιηθούν απόφοιτοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει πιστοποίηση αλλά έχουν τη σχετική βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο αντικείμενο κατάρτισης.

5

1.1.Β. Μεταπτυχιακόσχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (όπου αυτό απαιτείται).

5

1.1.Γ. Διδακτορικόσχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (όπου αυτό απαιτείται).

8

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο πτυχίο)

max

7

α. Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

4

β. Διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

7

1.3.Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (αφορά μόνο τους αιτούντες διδακτικού έργου στις ιατρικές ειδικότητες)

max

10

Α) Οι έχοντες αποφοιτήσει από πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΙ (έχουν ολοκληρώσει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και έχουν λάβει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης)

10

Β) Οι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΙ

5

1.3.Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (αφορά μόνο τους αιτούντες διδακτικού έργου στα πρακτικά μαθήματα της ειδικότητας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου)

max

21

BLS provider

1

BLS instructor

1

BLS course director

1

BLS course organiser

1

ILS provider

1

ILS instructor

1

ILS course director

1

ILS course organiser

1

ALS provider

1

ALS instructor

1

ALS course director

1

ALS course organiser

1

PHTLS provider

1

PHTLS instructor

1

PHTLS coordinator

1

TFR provider

1

TFR instructor

1

TFR coordinator

1

B-Con provider

1

B-Con instructor

1

B-Con coordinator

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η διδακτική εμπειρία προσμετράται εφόσον είναι σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων και έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας πενταετίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 5

5

Για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας σε φορέα δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης, τυπικής ή άτυπης, δίδεται βαθμός 0,5 με ανώτατη μοριοδότηση τα 5 έτη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εργασιακή εμπειρία προσμετράται εφόσον είναι σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων και έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 10, εκτός των περιπτώσεων νοσηλευτών όπου η μέγιστη μοριοδότηση μπορεί να είναι 20.

ΜΑΧ 20

Για κάθε έτος σχετικής εργασιακής εμπειρίας, δίδεται ένας (1) βαθμός για κάθε έτος εργασίας

10

Ειδικά για τους νοσηλευτές ο χρόνος εργασιακής εμπειρίας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) προσαυξάνεται με ένα βαθμό ανά έτος και προστίθεται στο βαθμό εργασιακής εμπειρίας

10

Διευκρινίσεις επί της εργασιακής εμπειρίας

Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που πιστοποιεί την απασχόληση.

ΔΕΝ συνυπολογίζεται στην εργασιακή εμπειρία η εργασία εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί παραπάνω ως διδακτική εμπειρία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2

ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται από βεβαίωση ή πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

6

Άνεργοι υποψήφιοι

6

Υποψήφιοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα

4

Υποψήφιοι που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα

2

Κάθε στοιχείο το οποίο εντάσσεται στην ανωτέρω μοριοδότηση αποδεικνύεται και μοριοδοτείται εφόσον συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

 • Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.

 • Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Όταν ο εκπαιδευτής έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα το ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζεται στις δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας ανά εκπαιδευτή θα γίνει μετά την εκπόνηση του προγράμματος κατάρτισης.

 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών (ΔΟΑΤΑΠ κ.λ.π.) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

 • Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων)

 • Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγείρεται εντός δύο (2) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων εκπαιδευτών θα προηγούνται οι υποψήφιοι με βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ έναντι αυτών του ΤΕΙ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγούνται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας (ίδιο βαθμό πτυχίου) θα προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας, ανά εξάμηνο στο αιτηθέν αντικείμενο κατάρτισης Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος (με την υπ’ αριθμ. 37/8-9-2014 Απόφαση Δ/Σ).

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί κατά προτεραιότητα:

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής ή είναι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης Ε.Π.Ι.

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιώτες γιατροί και γιατροί ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο κατά προτίμηση συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.

Β) Νοσηλευτές (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) κατά προτεραιότητα:

Νοσηλευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία στο χώρο της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας – Νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που απασχολούνται κατά προτίμηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των νοσοκομείων, μέλη Δ.Ε.Π. και λοιποί νοσηλευτές και ιδιώτες με γνωστικό αντικείμενο κατά προτίμηση συγγενές προς την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες, με πιστοποιημένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένα προσόντα (π.χ. BLSALSPHTLS κλπ) στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Εξειδίκευση-Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης όπως:

 • Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Υγείας (5 ώρες)

 • Ηθικά και νομικά ζητήματα στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική (10 ώρες)

 • Τηλεϊατρική (15 ώρες)

 • Τηλεπικοινωνίες και συστήματα επικοινωνίας (30 ώρες)

 • Βασικές γνώσεις ασφαλούς οδήγησης (30 ώρες)

 • Επικοινωνία και τεχνικές επικοινωνίας (20 ώρες)

 • Αγγλική ιατρική ορολογία (2Χ30 ώρες)

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ, υπάρχει επίσης και στο site του ΕΚΑΒ www.ekab.gr ).

 2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

 3. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών

 4. Φωτοτυπία άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).

 5. Φωτοτυπία τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 04-09-2017 ημέρα Δευτέρα μέχρι 11-09-2017 ημέρα Δευτέρα, κατά τις ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ (αφού προηγηθεί έλεγχος των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του ΙΕΚ). Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων υποβάλλονται εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση τους.

Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν:

α) Ταχυδρομικώς από τον/την υποψήφιο/α με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών (courier) με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέαγια παράδοση του φακέλου υποψηφιότητάς του μέχρι και την Δευτέρα 11-09-2017 και ώρα 14:00 μ.μ στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ. Κάθε αίτηση που θα παραληφθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα αξιολογείται.

Β) Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται ξεχωριστά ως αρχεία (attachment) σε μορφή .pdf ( προσοχή το κάθε αρχείο να έχει ονομασία) τόσο η αίτηση υποψηφιότητας (σαρωμένη – scan) όσο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα φάκελο έως την Δευτέρα 11-09-2017 και ώρα 14:00 μ.μ. Κάθε αίτηση που θα παραληφθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα αξιολογείται.

   • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527,

Τηλ.: 2132143139-2132143137. e-mail: iek.ath@ekab.gr

   • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535,

Τηλ.: 2310397155-57. e-mail: thes.edu@ekab.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή και, κατ’ επέκταση, απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Α΄ εξάμηνα προϋποθέτει τη συμπλήρωση του αριθμού καταρτιζομένων και έναρξης αυτών των τμημάτων.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας σε περισσότερα του ενός παραρτήματα του ΙΕΚ ΕΚΑΒ να αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας.


Πατήστε το εικονίδιο για την αίτηση επιλογής εκπαιδευτών (Φθινοπωρινό εξάμηνο 2017-2018word pdf

Διεδωσέ το

Δείτε επίσης x

20 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

20 προσλήψεις στο Δήμο Λάρισας

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας…
Top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close