7 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αττικής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ετττά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικών Προιιηθειών και Μεταφορών που εδρεύει στην Αθήνα και στο παράοτηυα αυτής στον Ασποόπυονο Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπάλληλοι Γραφείου)           2
  • ΔΕ Μ ηχανοτεχνι κών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)    2
  • ΔΕ Οδηγοί- Μηχανοδηγοί – Χειριστές (Οδηγοί με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)    3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/Λ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ.11741, Αθήνα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας κ. Μικρώνη Μάρκο 210-9090571).

Στην πεοίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταγυδοουικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Έντυπο Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία της ΔΥΠΜ, Λ. Συγγρού 98-100 (3ος όροφος, Γραφ. 303) Αθήνα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 16/04/2019 και λήγει στις 25/04/2019.

Δείτε επίσης x

6 θέσεις στο Δήμο Πηνειού

6 θέσεις στο Δήμο Πηνειού

Ο Δήμος Πηνειού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…
scroll to top