22 θέσεις στο Δήµο Κισσάµου

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι δυο (22) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους) του ∆ήµου Κισσάµου, που εδρεύει στην Κίσσαµο Ν. Χανίων, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 18 ΔΕ Εισπρακτόρων
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (Γκρέιντερ)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (JCB)
  • 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κισσάµου, Πολεµιστών 1941, Τ.Κ.73400 Κίσσαµος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπόψη κας Μαγδαληνής Γαµπά (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close