40 θέσεις εργασίας στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator), έναν (1)
Οικονομικό Υπεύθυνο (Financial Manager), τέσσερα (4) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης του έργου (Administrative/ Support Staff), πέντε (5) Κοινωνικούς Λειτουργούς (Social workers), δύο (2) ψυχολόγους (Psychologists), πέντε (5) Τεχνικούς (Care Takers), τρείς (3) Συντονιστές δομής (Facilitiy Coordinators), δύο (2) οδηγούς (Drivers) και έντεκα (11) διερμηνείς (Interpreters) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31-12-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» – “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι θέσεις είναι:

 • (1) Υπεύθυνος Έργου
 • (1) Συντονιστής Έργου
 • (1) Οικονομικός Υπεύθυνος
 • (4) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης του έργου
 • (5) Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • (2) Ψυχολόγοι
 • (5) Τεχνικοί
 • (3) Συντονιστές δομής
 • (1) Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Ευαισθητοποίησης Κοινότητας
 • (3) Διοικητικά Στελέχη,
 • (2) Οδηγοί
 • (12) Διερμηνείς

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλοντας ερωτήσεις προς Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00. Το σύνολο των ερωτήσεων που τυχόν υποβληθούν με τις αντίστοιχες απαντήσεις θα αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. την επομένη της ταχθείσας ημερομηνίας. Οι
ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 έως και Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close