ΕΛΤΑ: 30 προσλήψεις στη Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Μία θέση διανομέων στις Φέρρες
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 25550 22345

Θέση διανομεων στο Σουφλί
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 25540 22411

Θέση διανομεων στις  Σάπες
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 25320 22097

Θέση διανομεων- Κάτω Νευροκόπι
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 25230 22225

2 προσλήψεις στην Ορεστιάδα
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 25520 22435

8 προσλήψεις στην Ξάνθη
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 25410 25410

2προσλήψεις  Καβάλα, Θάσος
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 2510 231210, 25930 22114

2 προσλήψεις Διδυμότειχο
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 25530 25222

12προσλήψεις Αλεξανδρούπολη
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/01/2020 – 04/02/2020
Πληροφορίες: τηλ. 25510 82960

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.

 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
 2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄
 3. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά σύµφωνα µε τον πίνακα Γ (Εµπειρία και τρόπος απόδειξης) .

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.

 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση , στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
 4. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε µε την κατάθεση ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερόµενου, είτε µε την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του Κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα στην Κατηγορία Γ.

6) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

7) Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον πίνακα Γ (εµπειρία και τρόπος απόδειξης).

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.

 1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουνκώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
 2. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον Πίνακα Γ (εµπειρία και τρόπος απόδειξης). Ανώτατο όριο εµπειρίας: εξήντα (60) ακέραιοι µήνες.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close