187 προσλήψεις εξπρες στο Δήμο Πειραιά

Προσλήψεις με διαδικασίες εξπρες πραγματοποιεί ο Δήμος Πειραιώς μέσω τριών προκηρύξεων. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 187 εποχικοί με συμβάσεις εργασίας 3 και 4 μηνών για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων.

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)25
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1
 • ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 • ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 27

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων

 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 2
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 07-09-2020 έως και 09-09-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close