ΑΣΕΠ Προσλήψεις: Αιτήσεις τώρα για 1.036 θέσεις σε Δήμους, Περιφέρειες, ΔΕΗ, ΕΛΑΣ

Αυτές είναι οι προκηρύξεις που «τρέχουν» αυτην την εβδομάδα για προσλήψεις στο Δημόσιο.

45 μηχανικοί, διοικητικοί και γιατροί στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου η οποία δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια οχτώ μηνών από την 6η/11/2020 – έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών) . Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ 164/2004, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών σύμφωνα με την παρούσα, ανέρχεται συνολικά στα σαράντα πέντε (45) άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συν/μη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Για τις θέσεις που αφορούν στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: tpm2@aitnia.pde.gov.gr Για τις θέσεις που αφορούν στην Έδρα και την Π.Ε. Αχαΐας: p4m@pde.gov.gr  Για τις θέσεις που αφορούν στην Π.Ε. Ηλείας: ddo@ilia.pde.gov.gr

30 οδηγοί στο Δήμο Θάσου

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 4 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ+Ε κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 7 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού και 19 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Θάσου, ΤΚ 64004, Θάσος Ν. Καβάλας, υπόψιν κ. Δρακόντου Σωτηρίας (τηλ. επικοινωνίας 25933 50133).

2 γιατροί στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021. Για την κάλυψη των θέσεων ζητούνται: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Καρδιολογίας, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και ε)Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείαςή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (τηλ. Επικοινωνίας 210 5277450, 210 5277509, 210 5277480, 210 5277510, 210 5277516).

170 τεχνικοί και εργάτες στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν εβδοµήντα (170) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορωνοϊού COVID-19. Οι θέσεις είναι: ∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 19, ∆Ε Οδηγών Γ΄ κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 15, ∆Ε τεχνιτών Ελαστικών 1, ΥΕ εργατών – τριών καθαριότητας 67, ΤΕ τεχνολόγων πολιτικών Μηχανικών 2, ΤΕ τεχνολόγων μηχανολόγων Μηχανικών 1, ∆Ε τεχνιτών σιδηρουργων 2, ∆Ε τεχνιτών ξυλουργών 3, ∆Ε τεχνιτών οικοδομων 2, ∆Ε τεχνιτών πλακαδων 3, ∆Ε τεχνιτών Ελαιοχρωματιστων 16, ∆Ε τεχνιτών Υδραυλικών 3, ∆Ε τεχνιτών ηλεκτρολόγων 3, ∆Ε τεχνιτών σοβατζήδων 2, ∆Ε ∆ενδροκηπουρων 2, ∆Ε τεχνιτών ξυλουργών 1, ∆Ε τεχνιτών ελαιοχρωματιστών 1 και ΥΕ εργατών πράσινου 27. Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 13-01-2021 έως και 19-01-2021, µε θέµα αίτηση ΣΟΧ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

5 θέσεις στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07- 2021,ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων» ‘’Κ.Υ.Α.Δ.Α.’’ για την  αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, εξ’ αιτίας του κορωνοϊού COVID-19. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας, 1 ΠΕ Νοσηλευτών/τριων και 3 ΔΕ Οδηγών. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά) από 19/01/2021 ώρα 00:01 π.μ. ημέρα Τρίτη έως 21/01/2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 23:59 μ.μ.

8 γιατροί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 8 Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Ζητούνται: ΠΕ Ιατρός Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής 3, ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος 2, ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός  2 και ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος  1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, Τ.Κ.45332 Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στον Προϊστάμενο του Διοικητικού Τμήματος υπόψιν κου Πραμαντιώτη Δημήτριου (τηλ. επικοινωνίας: 2651360102).

137 τεχνίτες και διοικητικοί στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (137) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και της Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών. Ζητούνται άτομα ειδικοτήτων όπως: διοικητικοί, μηχανικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μηχανικοί, τεχνίτες, κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ ΔΕΗ/ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: I.Makrypodi@dei.com.gr, Τηλ. Επικοινωνίας 2810376372. Κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο – Κρήτης, υπόψη κας ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Ιφιγένειας Τηλ. Επικοινωνίας 2810376372.Για τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ Δ.Ε.Η. Α.Ε.ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρούν στη σελίδα:www.dei.gr

20 εποχικοί στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 4 ΔΕ μαγείρων, 1 ΔΕ ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ υδραυλικών, 5 ΥΕ τραπεζοκόμων, 4 ΥΕ λαντζερων, 4 ΥΕ καθαριστών/τριων και 1 ΥΕ κηπουρών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (saea@astynomia.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρνές, απευθύνοντάς την στo Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-2424156, 210-2424107 κατά τις ώρες 08.00-14.00΄).

4 εργάτες στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Διοικητικού και 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokoHo@Hkovrisipefki.qr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης – Πευκης, Ελ. Βενιζέλου 15α, Τ.Κ. 15121 Πεύκη,απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κορνηλίας Αργυροπούλου ή κας Βρεττού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-6145103 & 210-6145124).

6 χειριστές στο Δήμο Νέας Ζίχνης

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ισοπεδωτή) και 2 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρου). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Νέας Ζίχνης, Τ.Κ. 62042, Νέα Ζίχνη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Νέας Ζίχνης, υπόψη κ. Ξενοφώντα Αλεξανδρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 23243 50618).

6 μηχανικοί στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 09/07/2021. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, 1 ΠΕ Γεωλόγων και 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας ( Περιφέρεια Κρήτης –Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου –Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού , Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας ), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά , ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στα e-mail : ksm@crete.gov.gr και xeimoniti@crete.gov.gr ). Η αίτηση να αποσταλεί και στα δυο e-mail σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δυο υπαλλήλων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2841340345 (Μαντζουράνης Κωνσταντίνος) και στο 2841340338 (Χειμωνίτη Κυριακή).

406 διοικητικοί, οδηγοί και ψυχολόγοι στη Περιφέρεια Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τετρακοσίων έξι (406) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ μηνών. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τρίτη, 19-01-2021, στις 12:00 το μεσημέρι στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sox@patt.gov.gr. Δικαιολογητικά:Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει τα εξής: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ε)ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι δεν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID  και στ) ότι δεν κατέχουν άλλη θέση στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.Βεβαίωση προϋπηρεσίας τυχόν αποκτηθείσας εμπειρίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ β’ βαθμού για τις ανάγκες της πανδημίας. Σε περίπτωση απόκτησης της εμπειρίας στην Περιφέρεια Αττικής οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού. Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται από τα τηρούμενα στοιχεία της υπηρεσίας.

12 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ

Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Ε/2020, που αφορά στην πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) και έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει. Αναλυτικά στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία θα προσληφθούν: Ένα στέλεχος στη Διαχείριση Ποιότητας, Μία θέση στελέχους για την Αξιολόγηση Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συντημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ένα στελεχος Εσωτερική Κλινική Αηιολόγηση, δύο θέσεις για την Αξιολόγηση Τεχνικών φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊοόντων και Μία θέση στη Διοικηση Επιχειρήσεων. Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή θα προσληφθούν: Δυο θέσεις στελεχών για τις Οικονομικές Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών, 2 θέσεις για τις Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων, Μία θέση στη Στατιστική Μεθοδολογία και Μία θέση στελέχους Πληροφορικής. Για τη θέση Πληροφορικής θα ζητηθεί Εμπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQL Server), στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με τεχνολογίες Net ή/και Javascript, στον προγραμματισμό (Oracle PL/SQL), διαχείριση συστημάτων Unix, Linux, Windows και διαχείριση δικτύων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021.

43 προσλήψεις στο ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας). Αναλυτικά θα προσληφθούν: ΠΕ Γεωτεχνικών 1, ΠΕ Οικονομικών 1, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 1, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών 7, ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Ηλεκτροσυγκολλητών 2, ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα) 1, ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικών μηχανημάτων (Διαμορφωτήρα γαιών) 1, ΔΕ Γεωργοτεχνιτών 2, ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων 2 και ΥΕ Υδρονομέων 25. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ 1 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο και οι κωδικοί θέσης είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή:Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 – Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις Δ. Γοριδάρη, Κ. Τέμπου και Μ. Μπαντή, τηλ.2310543860) από 8.00 π. μ. έως 14.00. – Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υπόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ.2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κοπαράνη, τηλ.2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00.

54 διοικητικοί στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2021. Οι θέσεις είναι: Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χιου- ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 11,  Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου -ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 7, Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου – ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού12 , Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω -ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 10 , Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λερου -ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 6 , Κεντρική Υπηρεσία -ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού         8. Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων εμπίπτουν στον Τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης και στον Τομέα Διεθνούς Προστασίας και συνίστανται κυρίως στις εξής διαδικασίες: α) την παραλαβή και καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, την λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, την παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, την τήρηση αρχείου, τον χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και β) την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η οποία περιλαμβάνει διαρκή επαφή με τους αιτούντες, την διαχείριση αυτών των πληθυσμών, την λήψη συνέντευξης, την εξέταση των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο καθεστώς διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες και τέλος την λήψη της απόφασης επί αυτών σε α΄ βαθμό, όπως περιγράφεται στο νόμο 4375/2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (asylum.sox@migration.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, Λ. Θηβών 196-198, T.K. 18233 – Αγ. Ιωάννης Ρέντης – Νίκαια και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, με την ένδειξη: «Για την ΣΟΧ1A/2020», (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2128114).

16 εργατες στο Δήμο Σαλαμίνας

Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 10 ΥΕ Εργ. Καθαριότητας, 3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας χωρίς ψηφιακό ταχογράφο), 1 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας ( Απορ/ρο όχημα με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 2 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων ( Εκσκαφέα Φορτωτή Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, υπόψη κας Ζ. Μιχαλάκη, Λεωφ. Κων. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 Σαλαμίνα, Τ.Κ. 18900, ( τηλ. επικοινωνίας: 2132027373 κα Ζ. Μιχαλάκη ή 2132027375 ή 2132027376).

3 χειριστές στο Δήμο Πύργου

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες λόγω της συνέχισης των συνεπειών και των καταστροφών από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2020, λόγω κατεπειγουσών αναγκών αγροτικής οδοποιίας κλπ. Ζητούνται: 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (Grader), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (jcb). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27 131 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ. 26213-62611, (Αρμόδιος υπάλληλος: Ασημακοπούλου Ζωή), εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών και έως 19.1.2021.

40 εργάτες στο Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 30, 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 3 ΔΕ Οδηγών [με άδεια Γ'(Ο) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 3 ΔΕ Οδηγών [με άδεια Γ'(Ο) & Δ’ (D) κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12243, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλ. επικοινωνίας: 2132044906, 2132044930).

5 τεχνίτες στο Δήμο Σπετσών

Ο Δήμος Σπετσών ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων και οδοκαθαριστές) και 1 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Σπετσών Τ.Κ. 180 50 Σπέτσες απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού στην Κα Κωνσταντίνα Μουζάκη (Τηλ. Επικοινωνίας: 22983 20025).

4 εργάτες στο Δήμο Στυλίδας

Ο Δήμος Στυλίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Ζητούνται: 1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών και 3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, οδός Ελ. Βενιζέλου 31 – Στυλίδα, (πληροφορίες: Βασίλειος Στεργίου, τηλέφωνο:2238350109), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e – mail: info@stylida.gr, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ήτοι, έως 20.01.2021.

Μηχανικός στη Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Τηλ. Επικοινωνίας: 22653 50513.

19 τεχνίτες στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Θα προσληφθούν: 1 ΔΕ τεχνιτών συντήρησης επισκευής οικοδομικών εργασιών, 1 ΔΕ χειριστών μηχανήματων JCB, 2 ΔΕ χειριστών γεωργικού ελκυστήρα, 12 ΥΕ γενικών καθηκόντων, 1 ΥΕ βοηθών πλακάδων και 2 ΥΕ βοηθών ελαιοχρωματιστών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο email prosopiko@kileler.gov.gr ή έπειτα απο τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού στη διεύθυνση Ηρ. Πολυτεχνείου & Αγ. Χαραλάμπους, Τ.Κ.41500 Νίκαια.

 

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close