40 προσλήψεις στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης των επιπτώσεων που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές των σεισμών της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 που προκάλεσαν ζημιές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο (νομοί Αχαΐας, Μεσσηνίας κλπ.) τον Αύγουστο του 2021 καθώς και μεταγενέστερων συμβάντων που εκδηλώθηκαν σε περιοχές αρμοδιότητας της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Δ.Ε. και του ΤΑ.Ε.Φ.Κ. Π.Ε Ηρακλείου και το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης του έργου της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων στις ως άνω περιοχές, θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ΔΕ), με έδρα την Πάτρα, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. ΠΕ Ηρακλείου), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης και Γενικής Γραμματείας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του άρθρου 36 του ν.4765/2021 (Α΄6) όπως ισχύει, β) του π.δ.410/1988 (Α’ 181), γ) του π.δ.85/2022 (Α΄ 232) και δ) της αριθμ.11650/13-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΘ8465ΧΘΞ-ΩΛΓ) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση-ενίσχυση των ανωτέρω Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Θα προσληφθούν:

  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 19
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
  • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
  • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7
  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται από Δευτέρα 16-1-2023 έως και Παρασκευή 20-1-2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ddy@yme.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία (1) εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η παρούσα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gov.gr (Προκηρύξεις – Προσκλήσεις) και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοίκησης (Δ4) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στα τηλέφωνα 210 650 8131, -8347, -8356, -8369, -8399

Ολη η προκήρυξη εδω

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close