2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Πελοποννήσου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, για τις ανάγκες αυτής στην Πάτρα και Κόρινθο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
  • 1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφερείας Πελοποννήσου Ηπείρου/Τομέας Υποστήριξης ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 15, τ.κ. 26220 – ΠΑΤΡΑ, Ν. Αχαΐας, απευθύνοντάς την υπόψη κου ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Διονυσίου (τηλ. επικοινωνίας: 26210-366526).

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2014

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 11/09/2014 έως και 20/11/2014 και όχι από 03/09 έως και 12/09.

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close