ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Θέση εργασίας στην «Κάριτας Ελλάς» (Αθήνα)

Κάριτας Ελλάς, αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κυβερνητική οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την ποιμαντική της φιλανθρωπίας, της αγαθοεργίας και της κοινωνικής συμπαράστασης, που εμπνέεται από την κοινωνική διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της και λαβαίνοντας υπόψη της όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του καταστατικού της, προκηρύττει την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα «Υπεύθυνος-η πεδίου», οι οποίοι-ες θα απασχοληθούν στο αναφερόμενο φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη έργο:

Τίτλος έργου: Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος 2019 / Στέγαση Προσφύγων (Urban Shelter Project 2019)

Σύντομη περιγραφή:

Η Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με τους εταίρους της στο ως άνω πρόγραμμα παρέχει στέγαση και ασφαλή διαμονή σε οικιστικά συγκροτήματα σε αστικές και ημιαστικές περιοχές της Αττικής, σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών από την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν και άλλες χώρες, οι οποίοι προβλέπεται να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα αιτούμενοι άσυλο ή και αναγνωρισμένων προσφύγων. Παράλληλα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαχείριση υποθέσεων, παροχή πληροφόρησης και παραπομπές σε υπηρεσίες οργανισμών για την κάλυψη διαφόρων αναγκών τους, οργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και σε ευκαιρίες μάθησης και καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους, με βάση το προσδιορισμένο συμφέρον, τις ανάγκες των ανωτέρω ωφελουμένων και τις προδιαγραφές του προγράμματος. Οι συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται τόσο στα καταλύματα όσο και στο Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κάριτας Ελλάς από το εξειδικευμένο προσωπικό αυτής.

1. Επιλογή και πρόσληψη:

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη των υπευθύνων πεδίου θα γίνει από την εκτελεστική επιτροπή της Κάριτας Ελλάς ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην υπ’ αριθ. 19/16-5-2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγούν οι υποψήφιοι-ες των οποίων τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης προσόντα υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2. Αριθμός θέσεων εργασίας:  Μία (1)

3. Ειδικότητα: Υπεύθυνος-η πεδίου

4. Σύμβαση εργασίας:

α) Είδος σύμβασης: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου έργου από 26/8/2019 έως και 30/11/2019

β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

5. Φορέας απασχόλησης: Το αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο – ΜΚΟ με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», Αθήνα

6. Αντικείμενα εργασιών:

Ο/Η υπεύθυνος-η πεδίου επιβλέπει τις ομάδες παροχής άμεσης υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι ζουν σε κέντρα φιλοξενίας και διαμερίσματα που διαχειρίζεται η Κάριτας Ελλάς. Σε κτίρια που διατίθενται για τους σκοπούς υλοποίησης του προγράμματος θα συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο του προγράμματος ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ωφελουμένους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Διαχείριση προσωπικού:

Επιβλέπει και είναι υπεύθυνος-η για την εργασία που παρέχεται από τους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, διερμηνείς και διαπολιτισμικούς μεσολαβητές των φιλοξενούμενων προσφύγων των οικιστικών συγκροτημάτων της αρμοδιότητάς του/της, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της Κάριτας Ελλάς, τις συμφωνίες με τους δωρητές και τους στόχους του προγράμματος.

Οργανώνει τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις με τους αρμόδιους συνεργάτες του για την παρακολούθηση των θεμάτων υπευθυνότητάς του και την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Συντονισμός υπηρεσίας:

 • Επίλυση υλικοτεχνικών ή διοικητικών προβλημάτων.
 • Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες παρέχονται άρτια και δεν αλληλεπικαλύπτονται, φροντίζοντας για την ορθή κατανομή των υλικών και των ανθρώπινων πόρων του προγράμματος για τους οποίους είναι υπεύθυνος-η.
 • Ενημέρωση των ωφελούμενων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και έλεγχος συμμόρφωσης των ωφελούμενων με τους κανονισμούς του Προγράμματος.
 • Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας των φιλοξενουμένων και των προτύπων ασφάλειας των οικιστικών κτιρίων με τακτικούς ελέγχους στα διαμερίσματα και στις μονάδες για τυχόν υπάρχουσες ζημιές, φθορές, καθώς και για την καταγραφή αναγκών τακτικής συντήρησης.
 • Καταγραφή και τήρηση των αρχείων του φυσικού αντικειμένου του υλοποιούμενου υπό την ευθύνη του μέρους του προγράμματος, καθώς και τακτικές αναφορές προόδου αυτού.

Εργασιακές σχέσεις:

Εσωτερικές: Υπεύθυνος προγράμματος, συντονιστής υπευθύνων πεδίου, υπεύθυνος παρακολούθησης, αξιολόγησης, λογοδοσίας και μάθησης, διοίκηση και διεύθυνση οργανισμού.

Εξωτερικές: Εξωτερικοί συνεργάτες, όπως ανθρωπιστικές οργανώσεις που συνεργάζονται με την Κάριτας Ελλάς, εταιρίες, πχ. συντήρησης κτιρίων κ.λπ.

7. Εργασιακό περιβάλλον:

Η εργασία πραγματοποιείται στην Αττική.

8. Αποποίηση ευθύνης:

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσης δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές / στις κοινωνικές επιστήμες ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε παρεμφερή κλάδο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.
 • Τρία έως πέντε (3-5) έτη εργασιακής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ρόλο διαχείρισης ομάδων έκτακτων αναγκών.
 • Εμπειρία σε εργασία με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας, συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την κοινωνική διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση
 • Ωριμότητα ώστε να διαχειριστεί κατάλληλα ευαίσθητες καταστάσεις και ικανότητα επαγγελματικής διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα ηγεσίας, οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσης.
 • Απαραίτητη η καλή γνώση και η δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Υποβολή αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) αίτησηβ) συνοδευτική επιστολήγ) πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, επιμορφωτικά σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων τους και δ) δήλωση συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ες να τα υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr με ένδειξη τον κωδικό της θέσης «ΥΠ 08/2019 – υπεύθυνος πεδίου, Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος 2019 / Στέγαση Προσφύγων (Urban Shelter Project 2019)».

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close