ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αγγελία αυτή είναι παλαιότερη των δύο μηνών και ενδέχεται να μην ισχύει.

Παιδίατρος στην MKO Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) Ιατρού (ΠΕ), ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.ΙΔ. στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με φορέα χρηματοδότησης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, σύμφωνα με την αριθμ. 6451/3-06-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για το έτος 2019-2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ. ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Aνάπτυξης και Τουρισμού και για χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.07.2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση προς ΑΜΚΕ με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΑΜΚΕ, στην διεύθυνση οδός Ερυθρού Σταυρού 12Α, Τ.Κ. 85100, υπόψη κας. Φτακλάκη Κορίνας (τηλ. Επικοινωνίας: 22410-43995). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close