Yπάλληλος Διοίκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μισθό 8.599,20 ευρώ μηνιαίως

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 10), υπαλλήλου διοίκησης στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σύμβαση θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 10, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 8 599,20 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και στις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ). Απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου. Ωστόσο το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθεί το πρόσωπο που θα προκριθεί μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής του πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με αποζημιώσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Φύση της εργασίας

Εργαζόμενος υπό την άμεση εποπτεία του διευθυντή του Γραφείου, ο υπάλληλος διοίκησης θα αναλάβει καθήκοντα παροχής συμβουλών και εκπόνησης μελετών σε έναν ή περισσότερους τομείς αρμοδιότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τοποθετημένος στις Βρυξέλλες, θα καλείται να πραγματοποιεί τακτικές μετακινήσεις μεταξύ των τριών συνήθων τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργου και Στρασβούργου) και εκτός αυτών.

Ο υπάλληλος διοίκησης θα εργάζεται σε στενή συνεργασία με τα άλλα μέλη του Γραφείου, με τις γενικές διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας και, ενδεχομένως, με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα παρέχει εγκαίρως στην ιεραρχία του όλες τις χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες για τις αποστολές τις οποίες θα αναλάβει.

Η άσκηση των καθηκόντων αυτών απαιτεί ακρίβεια, ικανότητες σύνταξης κειμένων, υψηλή αίσθηση της εμπιστευτικότητας, ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης, ικανότητα πρόβλεψης, αίσθηση της διπλωματίας, εξαιρετικές ικανότητες δημιουργίας σχέσεων με συνομιλητές κάθε επιπέδου και ευχέρεια δημόσιας έκφρασης.

Δίδεται έμφαση στην ικανότητα των υποψηφίων να αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προβλήματα, συχνά περίπλοκα, να αντιδρούν ταχέως στις αλλαγές συνθηκών και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλία και να διαθέτουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται τακτικά με εντατικό τρόπο, τόσο αυτόνομα όσο και ομαδικά, και να προσαρμόζονται σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον εργασίας.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή, το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 2017 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: PARLEMENT EUROPÉEN Unité concours — BMT 08 A 038 Procédure de sélection PE/200/S (πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός αναφοράς της διαδικασίας επιλογής) 60 rue Wiertz/Wiertzstraat 60 1047 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close