Γλωσσικοί Επιμελητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΔΙΟΡΘΩΤΈΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΔΟΚΙΜΊΩΝ/ΓΛΩΣΣΙΚΟΊ ΕΠΙΜΕΛΗΤΈΣ (AST 3) για τις ακόλουθες γλώσσες: δανική (DA), κροατική (HR), μαλτέζικη (MT), ολλανδική (NL), σλοβενική (SL) και σουηδική (SV) (2017/C 321 A/01)

Προθεσμία εγγραφής: 7 Νοεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και δοκιμασιών, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικούς επιμελητές » (ομάδα καθηκόντων AST).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής.

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III για τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς.

Αριθμός επιτυχόντων ανά γλώσσα: 7

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού αφορά περισσότερες από μία γλώσσες. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μία γλώσσα. Η επιλογή σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Βοηθοί (ομάδα καθηκόντων AST) για την εκτέλεση διοικητικών, τεχνικών ή επιμορφωτικών εργασιών που απαιτούν ορισμένο βαθμό αυτονομίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών ή γενικών οδηγιών.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους όρους:

1)    Γενικοί όροι:

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ

Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας

Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2)    Ειδικοί όροι — γλώσσες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ , τη μία σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:

Γλώσσα 1: γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη δοκιμασία ειδικών ικανοτήτων στον τομέα, στο κέντρο αξιολόγησης

Γλώσσα 2: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την αίτηση υποψηφιότητας, τις δοκιμασίες γενικών και ειδικών ικανοτήτων στο κέντρο αξιολόγησης και για την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Η γλώσσα 1 πρέπει να είναι μία από τις ακόλουθες γλώσσες του διαγωνισμού: δανική, κροατική, μαλτέζικη, ολλανδική, σλοβενική ή σουηδική.

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική.

Οι γλωσσικές απαιτήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των καθηκόντων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πράγματι, τα πρωτότυπα των εγγράφων που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες συντάσσονται σχεδόν εξολοκλήρου στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, και οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα προσληφθούν από τον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να ανατρέχουν στα έγγραφα αυτά κατά τη διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων/την επιμέλεια εγγράφων στη δική τους γλώσσα.

3)    Ειδικοί όροι — τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα:

Σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα σε τομέα που να έχει άμεση σχέση με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα και η επαγγελματική πείρα θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό. (Αν το δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποκτήθηκε στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό, ο τίτλος σπουδών που παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχει αποκτηθεί σε αυτή τη γλώσσα.)

ή

Σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο το οποίο παρέχει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούμενες από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα σχετική με τη φύση των καθηκόντων. Το δίπλωμα και η επαγγελματική πείρα θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί στη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον διαγωνισμό.

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV για παραδείγματα ελάχιστων τίτλων σπουδών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1)    Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης στη γλώσσα που έχετε επιλέξει ως γλώσσα 2 (βλέπε ενότητα «Ειδικοί όροι — γλώσσες»).

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον διαγωνισμό και να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό [για παράδειγμα: διπλώματα/πτυχία, επαγγελματική πείρα και απαντήσεις σε ειδικές ερωτήσεις που αφορούν τον τομέα («Talent Screener» — αξιολογητής ταλέντου)]. Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα 1 (μία από τις γλώσσες του διαγωνισμού) και τη γλώσσα 2 (αγγλικά ή γαλλικά).

Επικυρώνοντας την αίτηση υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό». Μετά την επικύρωση της αίτησής σας, δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή. Αποτελεί δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει την αίτησή σας εμπρόθεσμα .

2)    Δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Αν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβεί συγκεκριμένο όριο , το οποίο καθορίζεται από τον διευθυντή της EPSO, ο οποίος ενεργεί ως αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, όλοι οι υποψήφιοι που έχουν επικυρώσει το έντυπο υποψηφιότητάς τους έως τη λήξη της προθεσμίας θα κληθούν να υποβληθούν σε σειρά δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO.

Εάν δεν έχουν δοθεί αντίθετες οδηγίες, ο υποψήφιος πρέπει να κλείσει ημερομηνία για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) ακολουθώντας τις οδηγίες που έλαβε από την EPSO. Κατά κανόνα προτείνονται διάφορες ημερομηνίες για τη συμμετοχή στις δοκιμασίες και διαφορετικοί τόποι. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών.

Αντιθέτως, αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι κάτω από το όριο , οι εν λόγω δοκιμασίες πραγματοποιούνται στο κέντρο αξιολόγησης (σημείο 5).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://jobs.eu-careers.eul πριν από τις:

7 Νοεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε επίσης x

scroll to top

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο e-dimosio.gr συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close